Rostem s postem

Rostem s postem

4. neděle postní  (Jan 9,1-41)
Chci vidět nově
 
 

kartičky ke stažení - strana 1 (obrázek), strana 2 (text)

 

MODLITBA:

 

Ježíši, prosím Tě, uzdrav mé oči,

ať vidím na lidech kolem mě

hlavně to dobré a všímám si,

jak jim pomoct a potěšit je.

Rodiče, spolužáky, sousedy

a všechny  lidi, které potkávám.

Děkuji Ti!

 
PÍSNIČKA
 
 

 

Překlad textu písně

 

Je mnoho lidí, kteří řeknou, že jsou křesťané

a žijí jako křesťané v den Páně

Ale od pondělí ráno až do nadcházející neděle

budou bojovat se svým sousedem

Ach, nemiluješ Boha

Pokud nemiluješ svého bližního

Když ho pomlouváš, když nemáš nikdy slitování

Pokud se dostane do problémů a ty se mu nepokusíš pomoci

Pak nemiluješ svého bližního

A nemiluješ Boha

V Bibli, v Matoušově evangeliu

si přečtěte 18. Kapitolu.  V 21. verši

nám Ježíš jasně říká, že musíme být milosrdní

Ve 35. verši je zvláštní varování

Ach, ty nemiluješ Boha

Pokud nemiluješ svého bližního

Když ho pomlouváš, když nemáš nikdy slitování……..

 

Nemiluješ Boha

 
3. neděle postní  (Jan 2,13-25)

Vyhnání z chrámu

 


Co dělám pro dům mého Otce a lidi v něm?

 

kartičky ke stažení zde

 

MODLITBA:

Dobrý Bože,

je dobře, že se můžeme scházet ve Tvém domě.

Nauč mě, prosím, ochotně pro náš společný dům

něco udělat a pečovat o něj.

Prosím za všechny lidi, kteří tam chodí.

Ať se máme rádi.

Děkuji Ti!

 

PÍSNIČKA

 

 

 

2. neděle postní  (Mk 9,2-10)

Proměnění na hoře

Ty jsi můj milovaný syn
Ty jsi má milovaná dcera
Chceme zářit Boží láskou a může nám k tomu pomoci světlé nebo třpytivé oblečení, aby nám to připomínalo. A hlavně úsměv!
Chceme vidět Boží lásku, viz 3. sloka písničky.
 

Kartičky k vytištění (nakresli sebe)

 

Modlitba:

Nebeský Otče,
jsem
Tvá milovaná dcera,
jsem Tvůj milovaný syn.
Chci zářit
jako Tvůj syn Ježíš,
aby všichni
kolem mě viděli,
jak moc nás miluješ.
Ježíši, prosím Tě, pomáhej mi. Amen
 

Písnička:

Překlad:

1.

Nasytil tisíce, kteří neměli chleba
Viděl jsem ho, jak přivádí lidi zpět z mrtvých
Vyháněl démony z jimi spoutanými
A učil nás, jak chodit po svaté půdě
Obnovil kůži malomocného
Bouře se rozplynula, když jí poručil
Vzal nádoby vody a proměnil ji ve víno
Spasitel uzdravil dokonce i mé srdce

Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu

 Jedinečný Syn

2.

Byl jsem tam v den, kdy holubice sestoupila
Viděl jsem vojáky s trním pro Jeho korunu
Cítil jsem třást celou zemi, země potemněla
Poté, co zemřel, znovu ožil
Byl jsem u toho, když řekl, že nemůže zůstat
Byl jsem na Olivové hoře a díval se, jak odlétá
Nahoře v místnosti přišel mocný Duch,
Aby nám dal vedení, když budeme hlásat Jeho jméno

Viděli jsme Jeho slávu (Viděli jsme Jeho slávu)
Viděli jsme Jeho slávu (Oh)
Viděli jsme Jeho slávu (On je jedinečný)

Jedinečný syn (Oh, oh)

Viděli jsme Jeho slávu
(Jaká síla, jaká síla přichází shůry)
Viděli jsme Jeho slávu
Viděli jsme Jeho slávu (Ježíš)

Jedinečný Syn

3.

Vidím, jak dnes působí v našich životech
Prostřednictvím jinak nevysvětlitelných věcí,
Znám jeho vedení a rozumím
Spokojenost projevená Jeho milující rukou
Vidím Ho pracovat ve své rodině
Která jde jasně za svým osudem
Cítím Jeho moc v jejich nekonečné lásce
Úžasná síla přicházející shůry, shůry
(Úžasná síla shora)

Viděli jsme Jeho slávu
(Ó, viděli jsme Jeho slávu)
Viděli jsme Jeho slávu
(Viděli jsme, jak dnes působí v našich životech)
Viděli jsme Jeho slávu
(Hej hej, zvednu ruce, zvednu ruce)

Jedinečný Syn (A já ho budu chválit, ano)

Viděli jsme Jeho slávu
(Neměli bychom se stydět, neměli bychom se stydět)
Viděli jsme Jeho slávu (Yeah)
Viděli jsme Jeho slávu (Ó, ano)

Jedinečný syn (Jediný, Jeho jediný a jedinečný syn)

Viděli jsme slávu Syna

 


1. neděle postní  (Gn 9, 8-15)

PEČOVAT O PŘÍRODU A CHRÁNIT JI
MÍT ÚCTU KE VŠEM LIDEM A ŽIVÝM TVORŮM
NEZNEČIŠŤOVAT PŘÍRODU
NEPLÝTVAT JÍDLEM
 
Nakresli na kartičku své zvířátko, svojí květinu, něco hezkého z přírody nebo napiš, jak chceš přírodu chránit a co pro to děláš a přines kartičku příští neděli na mši. Kdo může a chce, ať do kostela přinese svojí fotku (obličej) s křestním jménem (velikost max. 6x6cm).
 

Modlitba:

Pane Bože, děkujeme Ti, že jsme pro Tebe všichni na tomto světě důležití - lidé, zvířata i rostliny.

Prosíme Tě, nauč nás chránit přírodu a vážit si všeho, co nám dává – jídla, vody, světla, vzduchu, zvířat, rostlin a krásy.

Ať je náš vztah k přírodě plný vděčnosti. Amen
 
 
Písnička: