Podmenu:

křest dospělých 2019/2020

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 11. dubna. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   4/9

Liturgický kalendář následujícího týdne

Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Jak se nám Bůh dává poznávat.

Bůh Otec: Vztahy mezi Osobami. Bůh jako Otec, rodič. Modlitba Otče náš Mt 6

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

2   11/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše a Matouše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z Lk 1-2; Mt 1-2. 

3   18/9

Modlitba Anděl Páně, modlitba Anděle Boží, strážce můj.

Ježíšovo poslání, jeho křest a pobyt na poušti, jeho veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,1-2,17.

4   2/10 

Liturgický kalendář tohoto a příštího týdne (pravidelně, nadále nebude uváděno)

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1 - milosrdenství a odpuštění. Četba a rozbor: Lk 15; Jan 8,1-12; Lk 23,39-43.

5   9/10

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/2 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,1-30.

6   16/10 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/3 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,30-6,15.

7   23/10

Janovo evangelium. Seznámení s tímto důležitým textem. Tímto tématem vás provedl pan kaplan Petr.

8   30/10

Zasvěcený život, řeholní život, význam, zkušenosti.... s osobou nejzasvětěnější, tedy se sestrou Bernardou.

9   6/11

Liturgický kalendář: Samhain, Halloween, Všech svatých, "Dušičky" 

Spontánní diskuze nad různými tématy.

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16).

Slavení "poslední" večeře. Getsemany, soud a ukřižování, vzkříšení. 

10   13/11

Liturgický kalendář: Posvícení, svatá Anežka Česká

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - bereme jedno ze stěžejních témat. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn). Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Boží hrob a svatá místa tehdy a dnes.

Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum.

Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

 

 Diskuze nad domácím úkolem z minulé hodiny.


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména
: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude
podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Doporučuji vřele účast na Havelnici - vždy, druhé pondělí v měsíci od 19h v kostele s. Havla na Havelském náměstí.

 

Drazí katechumeni, následující skrytá tabulka se odkryje až bude aktuální - v čase finiše Vaší přípravy.

 

 datum

akce

Je třeba

St 6. 3.

8.00 a 18.30 Popeleční středa

Doporučuji

So 9. 3.

9.00 – cca 12.30 Duchovní obnova pro farnost

Doporučuji

Ne 10. 3.

1. postní

10.00 Obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu (vyvolené)

Účast žádoucí. Přijďte i s kmotry. Pokud možno alespoň deset minut předem a sedněte si dopředu. Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář.

Ne 24. 3.

3. postní

 10.00 Obřad 1. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 27. 3.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Vyznání víry

 Účast žádoucí

Ne 31. 3.

4. postní

10.00 Obřad 2. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 7. 4.

5. postní

10.00 Obřad 3. skrutinia katechumenů

 

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 10. 4.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Otčenáše

Účast žádoucí

Ne 14. 4.

Květná

8.00, 10.00, 18.30 mše svatá

Doporučuji

Čt 18. 4.

Zelený

16.00 a 18.30 Mše sv., obě mytí nohou

19.30 – 21.00 Bdění v Getsemanské zahradě

Doporučuji

Pá 19. 4.

Velký

14.00 Křížová cesta

15.00 Obřady

18.30 Obřady s pašijemi Chrámového sboru

19.30 – 21.00 Bdění u Božího hrobu

Doporučuji

So 20. 4.

Bílá

10.00-10.30 Matutinum – modlitba se čtením

 

19:30 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

20.30 Vigilie: žehnání paškálu před kostelem, sedm čtení a žalmů, Sláva na Výsostech Bohu, další čtení a evangelium, kázání, litanie ke svatým, žehnání vody, zřeknutí se zlého, vyznání víry, váš křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce, biřmování, přinesení darů… vaše první svaté přijímání

 

 

 Cca 23.30 – … „after party“ v sále sv. Václava

Šetřete síly na večer, ale přijít můžete.

 

Kaple. Obřady dohromady zaberou cca do 20 min, Přijďte prosím včas, mohou být už i kmotři.

 

 

Přijďte i s kmotry alespoň patnáct minut předem do sálu sv. Václava. Pak se přemístíme před kostel.  Půjdete s průvodem do kostela. Sednete si na reservovaná místa. Na ta mohou kmotři a Vaši příbuzní. Po kázání Vás vyzvu a půjdete k oltáři. Nebojte se, určený ministrant Vás bude vždy navigovat.

 

Občerstvení a přátelské setkání. V případě potřeby zajistíme rozvoz domů.

Ne 21. 4.

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00 a 18.30

Mše svatá předchozí noci je již za neděli, ale přijít můžete.

Út 23. 4.

 

18:00 Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.