Podmenu:

křest dospělých 2019/2020

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 11. dubna. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   4/9

Liturgický kalendář následujícího týdne

Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Jak se nám Bůh dává poznávat.

Bůh Otec: Vztahy mezi Osobami. Bůh jako Otec, rodič. Modlitba Otče náš Mt 6

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

2   11/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše a Matouše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z Lk 1-2; Mt 1-2. 

3   18/9

Modlitba Anděl Páně, modlitba Anděle Boží, strážce můj.

Ježíšovo poslání, jeho křest a pobyt na poušti, jeho veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,1-2,17.

4   2/10 

Liturgický kalendář tohoto a příštího týdne (pravidelně, nadále nebude uváděno)

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1 - milosrdenství a odpuštění. Četba a rozbor: Lk 15; Jan 8,1-12; Lk 23,39-43.

5   9/10

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/2 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,1-30.

6   16/10 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/3 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,30-6,15.

7   23/10

Janovo evangelium. Seznámení s tímto důležitým textem. Tímto tématem vás provedl pan kaplan Petr.

8   30/10

Zasvěcený život, řeholní život, význam, zkušenosti.... s osobou nejzasvětěnější, tedy se sestrou Bernardou.

9   6/11

Liturgický kalendář: Samhain, Halloween, Všech svatých, "Dušičky". 

Spontánní diskuze nad různými tématy.

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16).

Slavení "poslední" večeře. Getsemany, soud a ukřižování, vzkříšení. 

10   13/11

Liturgický kalendář: Posvícení, svatá Anežka Česká.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - bereme jedno ze stěžejních témat. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn). Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Boží hrob a svatá místa tehdy a dnes.

Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum.

Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

11  20/11

Diskuze nad domácím úkolem z minulé hodiny nemohla proběhnout, neb ho splnil jen jeden z vás.

Liturgický kalendář: Slavnost Krista Krále. Průběh přijetí do katechumenátu v katedrále 30. listopadu v 16:30.

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,7nn  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  

Domácí úkol: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte.

xx    27/11

Dostavilo se vás množství menší než malé, takže se hodina nekonala.

12    4/12 

Liturgický kalendář: Nový liturgický rok, advent.

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,12-15  1 Kor 12,12nn  Ef 5,12-33  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

13   11/12

Doba vánoční podrobně.

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily.

Pravoslaví, koptové, protestantské církve, starokatolická církev, CČSH... Ekumenismus. 

Domácí úkol: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

Další setkání 8/1

14   8/1

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Osud člověka po smrti. Nebe, očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), peklo.

Zasazení v kalendáři (opakování a doplnění z 6/11)1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

15   15/1

Panna Maria. Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Mariánská zjevení. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec, mariánské měsíce, litanie.

16   29/1

Liturgický kalendář: Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Historie církve/1 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní. Reformní hnutí v církvi: bebediktíni, cisterciáci, kartuziáni, sv. František a Inocenc III., františkáni a dominikáni.  Ideál rytířství, sv. Ignác. Křížové výpravy, bitva u Lepanta, u Vídně 1683. Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, vliv západních sousedů. Krize papežství, Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. 

 17   5/2

Historie církve/Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Čarodějnické procesy. Prodej odpustků, reformace.  Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko. Rakousko - vztah s církví, postavení národů. Boj proti otroctví. Zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Církev a Druhá světová válka. Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II.

18   12/2

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Přirozený zákon. Svědomí. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména
: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude
podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Doporučuji vřele účast na Havelnici - vždy, druhé pondělí v měsíci od 19h v kostele s. Havla na Havelském náměstí.

 

Drazí katechumeni, následující skrytá tabulka se odkryje až bude aktuální - v čase finiše Vaší přípravy.

 

 datum

akce

Je třeba

St 6. 3.

8.00 a 18.30 Popeleční středa

Doporučuji

So 9. 3.

9.00 – cca 12.30 Duchovní obnova pro farnost

Doporučuji

Ne 10. 3.

1. postní

10.00 Obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu (vyvolené)

Účast žádoucí. Přijďte i s kmotry. Pokud možno alespoň deset minut předem a sedněte si dopředu. Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář.

Ne 24. 3.

3. postní

 10.00 Obřad 1. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 27. 3.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Vyznání víry

 Účast žádoucí

Ne 31. 3.

4. postní

10.00 Obřad 2. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 7. 4.

5. postní

10.00 Obřad 3. skrutinia katechumenů

 

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 10. 4.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Otčenáše

Účast žádoucí

Ne 14. 4.

Květná

8.00, 10.00, 18.30 mše svatá

Doporučuji

Čt 18. 4.

Zelený

16.00 a 18.30 Mše sv., obě mytí nohou

19.30 – 21.00 Bdění v Getsemanské zahradě

Doporučuji

Pá 19. 4.

Velký

14.00 Křížová cesta

15.00 Obřady

18.30 Obřady s pašijemi Chrámového sboru

19.30 – 21.00 Bdění u Božího hrobu

Doporučuji

So 20. 4.

Bílá

10.00-10.30 Matutinum – modlitba se čtením

 

19:30 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

20.30 Vigilie: žehnání paškálu před kostelem, sedm čtení a žalmů, Sláva na Výsostech Bohu, další čtení a evangelium, kázání, litanie ke svatým, žehnání vody, zřeknutí se zlého, vyznání víry, váš křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce, biřmování, přinesení darů… vaše první svaté přijímání

 

 

 Cca 23.30 – … „after party“ v sále sv. Václava

Šetřete síly na večer, ale přijít můžete.

 

Kaple. Obřady dohromady zaberou cca do 20 min, Přijďte prosím včas, mohou být už i kmotři.

 

 

Přijďte i s kmotry alespoň patnáct minut předem do sálu sv. Václava. Pak se přemístíme před kostel.  Půjdete s průvodem do kostela. Sednete si na reservovaná místa. Na ta mohou kmotři a Vaši příbuzní. Po kázání Vás vyzvu a půjdete k oltáři. Nebojte se, určený ministrant Vás bude vždy navigovat.

 

Občerstvení a přátelské setkání. V případě potřeby zajistíme rozvoz domů.

Ne 21. 4.

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00 a 18.30

Mše svatá předchozí noci je již za neděli, ale přijít můžete.

Út 23. 4.

 

18:00 Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.