Podmenu:

křest dospělých 2019/2020

 

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 11. dubna. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   4/9

Liturgický kalendář následujícího týdne

Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Jak se nám Bůh dává poznávat.

Bůh Otec: Vztahy mezi Osobami. Bůh jako Otec, rodič. Modlitba Otče náš Mt 6

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

2   11/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše a Matouše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z Lk 1-2; Mt 1-2. 

3   18/9

Modlitba Anděl Páně, modlitba Anděle Boží, strážce můj.

Ježíšovo poslání, jeho křest a pobyt na poušti, jeho veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,1-2,17.

4   2/10 

Liturgický kalendář tohoto a příštího týdne (pravidelně, nadále nebude uváděno)

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1 - milosrdenství a odpuštění. Četba a rozbor: Lk 15; Jan 8,1-12; Lk 23,39-43.

5   9/10

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/2 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,1-30.

6   16/10 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/3 - blahoslavenství a nároky opravdové lásky k Bohu a bližním. Četba a rozbor: Mt 5,30-6,15.

7   23/10

Janovo evangelium. Seznámení s tímto důležitým textem. Tímto tématem vás provedl pan kaplan Petr.

8   30/10

Zasvěcený život, řeholní život, význam, zkušenosti.... s osobou nejzasvětěnější, tedy se sestrou Bernardou.

9   6/11

Liturgický kalendář: Samhain, Halloween, Všech svatých, "Dušičky". 

Spontánní diskuze nad různými tématy.

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16).

Slavení "poslední" večeře. Getsemany, soud a ukřižování, vzkříšení. 

10   13/11

Liturgický kalendář: Posvícení, svatá Anežka Česká.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - bereme jedno ze stěžejních témat. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn). Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Boží hrob a svatá místa tehdy a dnes.

Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum.

Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

11  20/11

Diskuze nad domácím úkolem z minulé hodiny nemohla proběhnout, neb ho splnil jen jeden z vás.

Liturgický kalendář: Slavnost Krista Krále. Průběh přijetí do katechumenátu v katedrále 30. listopadu v 16:30.

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,7nn  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  

Domácí úkol: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte.

xx    27/11

Dostavilo se vás množství menší než malé, takže se hodina nekonala.

12    4/12 

Liturgický kalendář: Nový liturgický rok, advent.

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,12-15  1 Kor 12,12nn  Ef 5,12-33  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

13   11/12

Doba vánoční podrobně.

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily.

Pravoslaví, koptové, protestantské církve, starokatolická církev, CČSH... Ekumenismus. 

Domácí úkol: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

Další setkání 8/1

14   8/1

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Osud člověka po smrti. Nebe, očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), peklo.

Zasazení v kalendáři (opakování a doplnění z 6/11)1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

15   15/1

Panna Maria. Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Mariánská zjevení. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec, mariánské měsíce, litanie.

16   29/1

Liturgický kalendář: Uvedení Páně do chrámu (Hromnice).

Historie církve/1 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní. Reformní hnutí v církvi: bebediktíni, cisterciáci, kartuziáni, sv. František a Inocenc III., františkáni a dominikáni.  Ideál rytířství, sv. Ignác. Křížové výpravy, bitva u Lepanta, u Vídně 1683. Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, vliv západních sousedů. Krize papežství, Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. 

 17   5/2

Historie církve/Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Čarodějnické procesy. Prodej odpustků, reformace.  Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko. Rakousko - vztah s církví, postavení národů. Boj proti otroctví. Zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Církev a Druhá světová válka. Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II.

18   12/2

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Přirozený zákon. Svědomí. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).

19   19/2

Obřad přijetí p. Mirky mezi katechumeny v mimořádném termínu.

Liturgický kalendář: Popeleční středa, postní doba. Termíny závěrečné fáze katchumenátu (viz tabulka dole).   

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Mamon, zbožňování nějakého člověka. Esoterika, léčitelství, homeopatie, okultismus, magie, zednářství, satanismus. Vaše osobní zkušenosti. Zobrazování Boha, obrazy, sochy. Obrazoborectví.

26/2 Popeleční středa

Den přísného postu a začátek doby postní. Mše svatá s udílením popelce, který můžete také přijmout bude v 8:00 a v 18:30. Díky večerní mši svaté nebude naše příprava. 

 20   4/3

II. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Boží Jméno. Úcta k Božímu jménu, klení. Naše jména.

III. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Den sváteční - den bohopocty a odpočinku, den sdílení s druhými.

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Vztahy k rodičům, v rodině. Autorita ve společnosti, stát a zákony. Poslušnost X právo či povinnost odmíttnout. 

21   11/3

Liturgický kalendář: sv. Patrik 

V. přikázání: Nezabiješ. Úcta k životu od jeho počátku do přirozeného konce. Zabití, vražda, sebevražda. Umělý potrat, asistovaná reprodukce. Eutanázie. Trest smrti. Nutná obrana, pravidla pro přípustnost válkyPéče o své zdraví, riskantní jednání, závislosti. Transplantace. Pitva. Přesah do VI. přikázání: antikoncepce (viz další hodina). 

22   18/3 samostudium

VI. a IX. přikázání: Nesesmilníš. Nepožádáš manželky bližního svého. KKC (Katechismus katolické církve, dostali jste ode mne elektronickou verzi, uvádím paragrafy) §2331nn; 2513nn Věřím (Věřím. Malý katechismus, uvádím stránky)  s. 157n

Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Gender ideologie - antropologická hereze.

Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Antikoncepce: nepotratová, potratová a podmíněně potratová (hormonální) antikoncepce x metody PPR (přirozené plánování rodičovství). Cizoložství. Pornografie. Onanie.

Homosexualita. Transsexualita. Parafilie. 

23   25/3 samostudium

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. KKC §2464nn; 2534nn Věřím s. 157n

Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. KKC §2401nn; Věřím s. 158

Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení.  

24    3/4  samostudium

Pět církevních přikázání: 1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.  2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. 3. Přijmout Svátost olářní alespoň ve velikonoční době.    4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny. 5. Přispívat církvi na její potřeby. KKC §2041-2043; Věřím s. 159n

Liturgický kalendář: Nejposvátnější doba celého roku. Svatý týden. Zkuste i přes aktuální omezení tyto dny prožít duchovně.

Květná neděle, Škaredá středa, Zelený čtvrtek: Missa Chrismatis, Triduium, večení mše svatá, obřad mytí nohou, bdění v "Getsemanské zahradě". Velký Pátek: obřady Velkého pátku, Boží hrob, Bílá sobota: vigilie, udílení svátostí, Neděle Zmrtvýchvstání (Boží hod velikonoční): Velikonoce  začínají, oktáv. https://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/svaty-tyden 

Z důvodu opatření souvisejících s pandemií přijmete iniciační svátosti pravděpodobně o vigilii Seslání Ducha svatého, tedy v sobotu 30. května od 17 hodin. Všechny modlitby a obřady uvedené v tabulce níže proběhnou v jiné termíny.

25   22/4 samostudium

Svátosti a svátostiny: Svátosti - viditelná znamení neviditelného Boha a jeho milosti. Nezasloužené dary Boží. Druhy, iniciační svátosti. KKC §1210-1212; Věřím s. 119-121

Křest: význam obmytí v židovství i dalších náboženstvích, Křest Páně (srov. 3. hodina), Mt 28,18nn Mk 16,15nn. Tradice církve. Význam křtu. Obřad křtu. KKC §1213-1284; Věřím s. 121- 124

26   29/4 samostudium

Biřmování: Duch svatý (opakování, srov. 11. hodina). Biřmování v Tradici církve. Význam biřmování. Obřad biřmování. KKC §1285-1321; Věřím s. 124-126

27   6/5   Opakování, doplnění a diskuze hodin samostudia včetně Svátosti a svátostiny, viz výše.
28   13/5

Křest, viz 25. hodina.

3. skrutinium.

29   20/5

 

Biřmování, viz. 26. hodina.

Eucharistie. Židovské Velikonoce a sedarová večeře. Ježíšova poslední sederová večeře a ustanovení Eucharistie (srov. 9. hodina). Další místa v Písmu o Eucharistii (Jan 6, 1 Kor 11). Slavení prvními křesťany, ve středověku, současnost. Reálná přítomnost Pána Ježíše, pojem "transsubstanciace". Milosti dané skrze Eucharistii. Vztah eucharistie - mše svatá. Adorace. 

30   27/5

Liturgie, mše svatá. Význam, vývoj. Vztah k synagogální bohoslužbě, sederové večeři, zpřítomnění golgotské oběti. Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady. Liturgické knihy, náčiní, oděvy. Liturgický prostor. Liturgický kalendář - opakování. 

Průběh sobotního obřadu udílení iniciačních svátostí.

31   3/6

Reflexe přijetí iniciačních svátostí.

Svátost smíření: Slavnostní a svátostné smíření s Bohem a lidmi - svátost smíření (svátost pokání, svatá zpověď). Podrobně ustanovení a historický vývoj. Význam, příprava, průběh. 

32   10/6

Manželství: Přirozený zákon (Gn 1-3). Význam manželství, jeho místo v Božím plánu. "Chození", snoubenci, manželé. Svatba. Manželství svátostné, nesvátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. 

33   17/6

Svátost kněžství: Svátostné kněžství (každý pokřtěný) a služebné. Apoštolská posloupnost. Náplň života kněze. Známky povolání. Biskup a sbory jáhnů a kněží.

Svátost pomazání nemocných. Význam, historie. Mt 9,35 a 10,1  Jak 5,13nn


ÚPRAVA PO ZMĚNÁCH KVŮLI KORONAVIRU - FINÁLE PŘÍPRAVY 

 datum

akce

Je třeba

St 27. 5.

Na konci večerní společné přípravy 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

Přijít.

So 30. 5.

17:00 Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého:

Po bohoslužbě slova (má vícero čtení a žalmů) a po kázání bude následovat váš křest s doprovodnými obřady (řeknutí se zlého, vyznání víry, vlastní křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce).

Poté budete biřmováni, přinesete obětní dary, bude následovat bohoslužba oběti a vaše první svaté přijímání

Sedněte si vy, vaši kmotři a příbuzní na reservovaná místa. Po kázání Vás vyzvu a půjdete s kmotry k oltáři. Nebojte se, budu vás navigovat.

 

 

 

 

 

Občerstvení a přátelské setkání po skončeném obřadu. 

Ne 31. 5. 

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00, 17:00 a 18.30

Mše svatá předchozího večera je již za neděli, ale přijít můžete.

datum?

Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.

do konce června

pokračování setkávání každou středu v 18:30

 

 

Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Doporučuji vřele účast na Havelnici - vždy, druhé pondělí v měsíci od 19h v kostele s. Havla na Havelském náměstí.

 

Drazí katechumeni, následující skrytá tabulka se odkryje až bude aktuální - v čase finiše Vaší přípravy. ÚPRAVA PO ZMĚNÁCH KVŮLI KORONAVIRU - FINÁLE

 

 datum

akce

Je třeba

St 27. 5.

Na konci večerní společné přípravy 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

Přijít.

So 30. 5.

17:00 Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého:

Po bohoslužbě slova (má vícero čtení a žalmů) a po kázání bude následovat váš křest s doprovodnými obřady (řeknutí se zlého, vyznání víry, vlastní křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce).

Poté budete biřmováni, přinesete obětní dary, bude následovat bohoslužba oběti a vaše první svaté přijímání

Sedněte si vy, vaši kmotři a příbuzní na reservovaná místa. Po kázání Vás vyzvu a půjdete s kmotry k oltáři. Nebojte se, budu vás navigovat.

 

 

 

 

 

Občerstvení a přátelské setkání po skončeném obřadu. 

Ne 31. 5. 

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00, 17:00 a 18.30

Mše svatá předchozího večera je již za neděli, ale přijít můžete.

datum?

Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.