Podmenu:

křest dospělých 2020/2021

 

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán a o. biskup, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 3. dubna. Jiří Korda

SCHÁZÍME SE O NEDĚLÍCH VE 14 HODIN. 

obecná část přípravy jaro, léto 

 Vzhledem ke koronavirovému šílení jen s některými z vás jsem zvládl úvodní témata. Proto se jim budeme věnovat i na podzim.

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   18/10

Představení se.

Diskuze, co pro mne znamená křesťanství.  Křesťanství "v kostce", židovské kořeny.

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

 


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Katechismus katolické církve: ten velký modrý, pokud možno celý. Na koho je složitý, tak dle dohody jiný. 

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe: pokud bude možné absolvovat kvůli koroně

1. Praxe u sester Matky Terezy - pouze pokud by již netrvalo větší nebezpečí nákazy koronavirem, nebo již po prodělané nákaze: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Doporučuji vřele účast na Havelnici - vždy, druhé pondělí v měsíci od 19h v kostele s. Havla na Havelském náměstí - před návštěvou si ověřit, zda díky omezením není momentálně zrušena

 

Drazí katechumeni, následující skrytá tabulka se odkryje až bude aktuální - v čase finiše Vaší přípravy. 

 

 datum

akce

Je třeba

St 27. 5.

Na konci večerní společné přípravy 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

Přijít.

So 30. 5.

17:00 Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého:

Po bohoslužbě slova (má vícero čtení a žalmů) a po kázání bude následovat váš křest s doprovodnými obřady (řeknutí se zlého, vyznání víry, vlastní křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce).

Poté budete biřmováni, přinesete obětní dary, bude následovat bohoslužba oběti a vaše první svaté přijímání

Sedněte si vy, vaši kmotři a příbuzní na reservovaná místa. Po kázání Vás vyzvu a půjdete s kmotry k oltáři. Nebojte se, budu vás navigovat.

 

 

 

 

 

Občerstvení a přátelské setkání po skončeném obřadu. 

Ne 31. 5. 

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00, 17:00 a 18.30

Mše svatá předchozího večera je již za neděli, ale přijít můžete.

datum?

Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.