Podmenu:

křest dospělých 2020/2021

Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Jsem si vědom, že vzhledem k letošní mimořádné situaci jsou témata zkuštěna a klade se velký důraz na samostudium, které, ale jak se ukazuje, většinou zvládáte dobře. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán a o. biskup, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 3. dubna. Jiří Korda

SCHÁZÍME SE O NEDĚLÍCH VE 14 HODIN. 

obecná část přípravy jaro, léto 

 Vzhledem ke koronavirové infekci jen s některými z vás jsem zvládl úvodní témata. Proto se jim budeme věnovat i na podzim. Otázku stěžejní - otázku modlitby - jsem řešil již s každým z vás, podrobně se k ní ještě vrátíme. Vzhledem k situaci je kladen velký důraz na samostudium. 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   18/10

Představení se.

Diskuze, co pro mne znamená křesťanství.  Křesťanství "v kostce", židovské kořeny.

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha. 

2   25/10

Pojetí Boha a praxe víry u různých náboženství a filozofických systémů (animisnus, hinduismus, budhismus, židovství, islám). Diskuze na základě vašich osobních zkušeností.

Postoj církve k jiným náboženstvím. Dokument posledního koncilu Nostra Aetate

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_cs.html

3   1/11

Liturgický kalendář: Samhain, Halloween, Všech svatých, "Dušičky". 

Písmo svaté. O čem ta kniha vlastně je, struktura. Jak vznikala, originální jazyky. Autoři a jejich inspirovanost Duchem svatým.  Překlady, výklady, biblické slovníky, konkordance. Orientace v textu, aneb "GPS" v Bibli. 

4   8/11

Kalendář: Posvícení - výročí posvěcení kostela, jeho "narozeniny". 400 let od bitvy na Bílé Hoře. Okolnosti, průběh, 30letá válka, baroko a tzv. doba Temna, klady a zápory živora v R monarchii.

Stvoření světa a člověka, první hřích lidí. Četba a rozbor Gn 1-3.

Pohled na člověka, jeho přirozenost. Pohled katolický, pravoslavný, kalvinismus, humanismus, komunismus...

Doporučený domácí úkol: četba Lk 15 Mt 5,1-6,15 

5   15/11

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky. Četba a rozbor Lk 15; Mt 5; Jan 8,1-12; Lk 23,39-43

Modlitba Otče náš. Četba a rozbor Mt 6,1-6,15

Doporučený domácí úkol: četba Lk 1-2; Mt 1-2. 

6   22/11

Liturgický kalendář: Slavnost Krista Krále, advent, Vánoce

Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Jak se nám Bůh dává poznávat. Vztahy mezi Osobami. 

Bůh Otec. Zopakování již řečeného. Bůh nejen jako Stvořitel, ale i jako Otec, rodič.

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/1. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše a Matouše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor Lk 1-2; Mt 1-2. 

Obřad přijetí do katechumenátu. Smysl obřadu. Více informací k průběhu na Strahově či u nás dostanete emailem.

Doporučený domácí úkol: Přečíst si pasáže od poslední večeře do vzkříšení v jednotlivých evangeliích.

7    29/11 

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/2. Ježíšovo poslání, jeho veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy (srov. MK 1,1-2,13). 

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16), list Židům. 

Slavení "poslední" večeře. Getsemany, soud a ukřižování. Ježíšova smrt, žalm 22 a roztržená chrámová opona.

Doporučený domácí úkol: Pročtěte si Mk 1,1-2,13. Dále se během týdne se vracejte k pašijovým událostem a k probranému a promýšlejte, modlete se. Je to stěžejní téma naší víry.

8   6/12

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn). Zmrtvýchvstání a následujících 40 dní. Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Boží hrob a svatá místa tehdy a dnes.

Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum. 

Doporučený domácí úkol: Podobný jako minulý týden. Během týdne se vracejte k pašijovým událostem a k probranému a promýšlejte, modlete se. Je to stěžejní téma naší víry.

9   13/12

Liturgický kalendář: Neděle Guadete! sv. Lucie, sv. Jan od Kříže

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova. Svátost daru DS - biřmování. Související texty: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,7nn  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  

Domácí úkol: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte.

10  20/12

Modlitba Anděl Páně, Anděle Boží.

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Související texty: Jan 16,12-15  1 Kor 12,12nn  Ef 5,12-33  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem). 

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily.

Pravoslaví, koptové, protestantské církve, starokatolická církev, CČSH... Ekumenismus. 

Domácí úkol: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

11   3/1

Obřad přijetí do katechumenátu

Liturgický kalendář: Zjevení Páně, Nejsvětějšího jména Ježíš

Svatý, svatost/1. Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. Každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby.  Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky.

12   10/1

Svatý, svatost/2. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Srov. Zj - obrazy nebe.

Zasazení v kalendáři (opakování a doplnění z 1/11): 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). 

Panna Maria. Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Mariánská zjevení. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec, mariánské měsíce, litanie.

13   17/1

a

14  24/1

a

15  31/1

Osud člověka po smrti. Doplnění již dříve řečeného a diskutovaného. Nebe, očistec (1 Kor 3,10-15), peklo. Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde o detailní či systematický výklad, ale jen o velmi letmý nástin a inspiraci k samostudiu (zvláště dop. Franzen A., Malé dějiny církve, 2006 a Kadlec J., Přehled českých církevních dějin 1,2) a diskuzi. Některých témat jsme se již dotkli během předchozích setkání.

Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní.

Reformní hnutí v církvi: benediktýni, cisterciáci, kartuziáni, sv. František a Inocenc III., františkáni a dominikáni.  Ideál rytířství, sv. Ignác. 

Křížové výpravy, bitva u Lepanta, u Vídně 1683. 

Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, vliv západních sousedů. Karel IV., Krize papežství, Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. 

Čarodějnické procesy. Prodej odpustků, reformace.  Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko.

Rakousko - vztah s církví, postavení národů. Boj proti otroctví. Zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. 

Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Církev a Druhá světová válka.

Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II. 

16   7/2

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Přirozený zákon. Svědomí. Existence pravidel v životě.

Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání.

Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Pána Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).

17   14/2

Liturgický kalendář: Popeleční středa, postní doba. Termíny závěrečné fáze katchumenátu (viz tabulka dole).   

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Mamon, zbožňování nějakého člověka. Esoterika, léčitelství, homeopatie, okultismus, magie, zednářství, satanismus. Vaše osobní zkušenosti. Zobrazování Boha, obrazy, sochy. Obrazoborectví.

18   21/2

II. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Boží Jméno. Úcta k Božímu jménu, jménu Panny Marie, svytých. Klení. Naše jména.

III. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Den sváteční - den bohopocty a odpočinku, den sdílení s druhými.

19   28/2

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Vztahy k rodičům, v rodině. Autorita ve společnosti, stát a zákony. Poslušnost X právo či povinnost odmítnout.

V. přikázání: Nezabiješ/1. Úcta k životu od jeho počátku do přirozeného konce. Vražda, zabití. Péče o své zdraví, riskantní jednání, závislosti. Umělý potrat, přesah do VI. přikázání: antikoncepce potratová, podmíněně potratová (hormonální), nepotratová. PPR (přirozené plánování rodičovství). 

20   7/3

I. skrutinia,Ježíš Kristus pramen vody živé

V. přikázání: Nezabiješ/2. Asistovaná reprodukce. Eutanázie. Trest smrti. Nutná obrana, pravidla pro přípustnost války. Transplantace. Pitva. 

VI. a IX. přikázání: Nesesmilníš. Nepožádáš manželky bližního svého. 

Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Gender ideologie - antropologická hereze.

Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství.  Cizoložství. Pornografie. Onanie.

Homosexualita. Transsexualita. Parafilie. 

 

21   14/3

II. skrutinia, Ježíš Kristus pravé světlo.

Z časových důvodů dokončíme Desatero a církevní přikázání až po křtu. Nyní se budeme věnovat intenzivně darům, které máte od Pána přijmout.

Svátosti a svátostiny: definice, druhy. Iniciační svátosti.

Křest: význam obmytí v židovství i dalších náboženstvích. Křest Páně (opakování). Pán Ježíš o křtu a jeho nutnosti: Mt 28,18nn Mk 16,15nn. Tradice církve. Význam křtu. Obřad křtu.

Biřmování: Duch svatý (opakování 9. hodiny). Biřmování v Tradici církve. Význam biřmování. Obřad biřmování.

22   21/3

III. skrutinia, Ježíš Kristus život věčný

Eucharistie: Sederová večeře. Poslední večeře (opakování, viz 7. hodina). Eucharistie v Tradici církve. Význam slavení a přijímání Eucharistie.

Liturgie, mše svatá. Význam, vývoj. Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady. Liturgické knihy, náčiní, oděvy. Liturgický prostor. Liturgický kalendář - opakování. Doporučuji vaší pozornosti stránky www.liturgie.cz

23   28/3

Obřad udělení Vyznání víry a modlitby Otče náš

Obřady udělení iniciačních obřadů: detailní průběh vigilie Zmrtvýchvstání. 

Opakování hodin 21 a 22

   
24   25/4

Reflexe přijetí iniciačních svátostí

Svátost smíření: Slavnostní a svátostné smíření s Bohem a lidmi - svátost smíření (svátost pokání, svatá zpověď). Podrobně ustanovení, historický vývoj, význam, příprava, průběh. Připomínka pojmů z 16. hodiny 7/2.

Dokončení bloku Odpověď důvěry - morálka:

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení. 

Pět církevních přikázání:

O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.
Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
Přijmout Svátost olářní alespoň ve velikonoční době.
Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
Přispívat církvi na její potřeby.

25   2/5

a

26   9/5

 

Liturgický kalendář. Mariánský měsíc květen. Světci měsíce května. 

Manželství. Protože jste nedávno prodělali přípravu, bude to spíš jen lehké opáčko. Přirozený zákon (Gn 1-3). "Chození", snoubenci, manželé. Svatba. Manželství nesvátostné. Manželství svátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. Pomoc církve manželům a rodinám.

Svátost kněžství: Svátostné kněžství (každý pokřtěný) a služebné. Apoštolská posloupnost. Náplň života kněze. Známky povolání. Biskup a sbory jáhnů a kněží.

Svátost pomazání nemocných. Význam, historie. Mt 9,35 a 10,1  Jak 5,13nn. 

Diskuze nad vašimi otázkami. 

Pár dobře míněných rad před samostatným vykročením do víru křesťanského života :-)


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Katechismus katolické církve: ten velký modrý, pokud možno celý. Na koho je složitý, tak dle dohody jiný. 

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

Malé dějiny církve od A. Franzena: doporučuji ke studiu církevních dějin. Církevní dějiny české - nejlépe Přehled českých církevních dějin 1,2 od Jaroslava Kadlece

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe: pokud bude možné absolvovat kvůli koroně

1. Praxe u sester Matky Terezy - pouze pokud by již netrvalo větší nebezpečí nákazy koronavirem, nebo již po prodělané nákaze: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Doporučuji vřele účast na Havelnici - vždy, druhé pondělí v měsíci od 19h v kostele s. Havla na Havelském náměstí - před návštěvou si ověřit, zda díky omezením není momentálně zrušena

 

Drazí katechumeni, následující skrytá tabulka se odkryje až bude aktuální - v čase finiše Vaší přípravy. 

 

 datum

akce

Je třeba

Ne 28. 3.

Během společné přípravy 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

Přijít.

So 3. 4.

18:00 Vigilie Zmrtvýchvstání

Po bohoslužbě slova (má vícero čtení a žalmů) a po kázání bude následovat váš křest s doprovodnými obřady (řeknutí se zlého, vyznání víry, vlastní křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce).

Poté budete biřmováni, přinesete obětní dary, bude následovat bohoslužba oběti a vaše první svaté přijímání

Sedněte si vy, vaši kmotři a příbuzní na reservovaná místa. Po kázání Vás vyzvu a půjdete s kmotry k oltáři. Nebojte se, budu vás navigovat.

 

 

 

Ne 31. 5. 

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00, 17:00 a 18.30

Mše svatá předchozího večera je již za neděli, ale přijít můžete.

datum?

Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.