Podmenu:

křest dospělých 2018/2019

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 20. dubna. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

individuálně s farářem

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

Liturgický rok 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

Téma

1   3/10

Představení se 

Liturgický kalendář: Svatí andělé strážní (2. 10.) Modlitba Anděl Páně, Anděle Boží.

Nejsvětější Trojice, Bůh Otec. Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Jak se nám Bůh dává poznávat. Vztahy mezi Osobami. Bůh jako Otec, rodič. 

Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

2   10/10

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše a Matouše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z Lk 1-2; Mt 1-2. 

3   17/10

Ježíšovo poslání, jeho křest a pobyt na poušti, jeho veřejné působení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Četba a rozbor: Mk 1,1-2,17.

4   24/10 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1 - milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Četba a rozbor: Lk 15; Jan 8,1-12; Lk 24,39-43.

5   31/10

Liturgický kalendář: Samhain, Halloween, Všech svatých, "Dušičky".

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/2 - milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Četba a rozbor: Mt 5,1-6,15.

6   21/11

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední" večeře. Getsemany, soud a ukřižování. Boží hrob tehdy a dnes. Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Pojmy "vykoupení" a "spása". Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

7   28/11

Liturgický kalendář: advent, roráty.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - jedno ze stěžejních témat (měla být také diskuze nad domácím úkolem z minulé hodiny, ale nestihli jste přečíst). Symbolika kříže. Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn). Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum.

8   5/12

Obřad přijetí do katechumenátu v katedrále 2/12 - sdílení.

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova, novéna. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,4-15  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  DOMÁCÍ ÚKOL: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte. 

9   20/12

Liturgický kalendář: Závěr adventu, doba vánoční, dny oktávu.

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,7-15  Ef 2,20-22  Ef 5,21-33  1 Kor 12,12nn  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

10  2/1

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily. Historie drolení křesťanstva. Koptové, pravoslaví, protestantské církve, letniční... Četba, rozbor: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Domácí úkol: četba Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

11   9/1

Panna Maria: Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec.

12   16/1 

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Osud člověka po smrti. Očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), nebe, peklo. 

Zasazení v kalendáři: 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

13   23/1

Historie církve/1 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Nejde vůbec o detailní výklad, ale o velmi letmý nástin pohledu, který se liší od běžných klišé. Římská říše a pronásledování křesťanů. Původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Iroskotská misie, Cyril a Metoděj. Inocent III. a sv. František z Assisi. Vztahy s muslimy, křížové výpravy, vítězství u Vídně 1683. Ideál rytířství, sv. František, Ignác, jezuité. Čarodějnické procesy. Otroctví a postoj církve, jezuitské misie. Jan Hus, husitství, reformace (opak. z 2/1)

14    30/1

Historie církve/2 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Francouzská revoluce, komunistické a fašistické diktatury. Protifašistické encykliky, jediný ofic. protest mocností proti Mnichovu. Pius XII. a Druhá světová válka, římský rabín Israel Eugenio Zolli . Církev v R-U, nár. obrození, v ČSR, ČSSR.

15    6/2

Kalendář: Návštěva papeže v UAE. Dnešní památka japonských mučedníků.

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Přirozený zákon. Svědomí. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Svědomí, péče o svědomí, zpytování svědomí. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).

16   13/2

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Celoživotní úkol - budování osobního vztahu s Bohem. důvěra, že On s námi počítá a chce pro nás to nejlepší. Mamon, zbožňování nějakého člověka, sebe samého. Esoterika a okultismus, léčitelství, homeopatie, magie, satanismus, zednářství. Diskuze.

17   20/2

II. přikázání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Boží Jméno. Úcta k Božímu jménu, jménu Panny Marie, svatých X klení. Naše jména.

III. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Den sváteční - den bohopocty a odpočinku, den sdílení s druhými.

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Úcta k nejbližším, k autoritě. Vztahy v rodině, manžel-manželka, rodiče-děti. Autorita, přirozená, ve společnosti, ve škole, v práci. Stát a zákony.

18   27/2

V. přikázání: Nezabiješ. Zabití, vražda, trest smrti. Obrana. Válka. Úcta k životu od počátku k přirozené smrti. Početí, vývoj plodu, umělé potraty. Ohrožení života matky, plodu. Metody asistované reprodukce. Paliativní péče. Okamžik smrti. Transplantace. Pitva. Euthanázie. Úcta ke zdraví. Úcta k tvorům a životnímu prostředí. 

19   6/3

VI. a IX přikázání: Nesesmilníš. Nepožádáš manželky bližního svého. Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Důvody, proč křesťanství i většina náboženství spojuje prožívání sexuality pouze s manželstvím. Homosexualita. 

Přirozené plánování rodičovství (PPR) Antikoncepce: nepotratová, podmíněně potratová (hormonální), potratová.

Onanie, pornografie, cizoložství. Parafilie. Sexuální skandály v církvi. 

20   13/3

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení. 

Pět církevních přikázání.

21   20/3

Svátosti a svátostiny. Svátosti - viditelná znamení nevidetelného Boha a jeho milosti. Nezasloužené dary Boží.

Protože přišel jen jeden z vás, probíráme svátost, kterou přijímat pravděpodobně nikdy nebudete. Svátost kněžství: Svátostné kněžství (každý pokřtěný) a služebné. Apoštolská posloupnost. Náplň života kněze. Známky povolání. Biskup a sbory jáhnů a kněží.

22  28/7 nově čtvrtky 

Křest. význam obmytí v židovství i dalších náboženstvích, Křest Páně (srov. 3. hodina). Pán Ježíš o křtu - Mt 28,18nn Mk 16,15nn. Tradice církve. Význam křtu. Obřad křtu. 

Biřmování. Duch svatý (opakování, srov. 8. hodina). Biřmování v Tradici církve. Význam biřmování. Obřad biřmování.

I. skrutinia

23   4/4

Eucharistie. Židovské Velikonoce a sedarová večeře. Ježíšova poslední sedarová večeře a ustanovení Eucharistie (srov. 6. hodina). Význam slavení a přijímání Eucharistie. Slavení prvními křesťany, ve středověku, současnost. Reálná přítomnost, pojem "transsubstanciace", zpřítomnění oběti na Golgotě  Adorace. 

Liturgie, mše svatá. Význam, vývoj. Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady. Liturgické knihy, náčiní, oděvy. Liturgický prostor. Liturgický kalendář - opakování. 

II. skrutinia a Obřad předání Vyznání víry.

 24    11/4

Obřady Svatého týdne.

Průběh Vigilie, během které přijmete křest, budete biřmováni a poprvé přistoupíte k Eucharistii.

sobota v noci 20/4

Váš křest, biřmování, první svaté přijímání.

25    21/5

Manželství. "Chození", snoubenci, manželé. Svatba a manželský slib - význam, obsah. Manželství v Písmu svatém. Přirozený zákon, manželství nesvátostné a svátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. Pomoc církve manželům a rodinám.


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména
: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude
podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Některou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Sobota: společně strávíme jednu sobotu koncem února nebo v březnu, v blízkosti Vašeho křtu.Bližší informace později. 

 

 

Drazí katechumeni. Vzhledem k Vaší hromadné indispozici dostavovat se na potřebné obřady nakonec níže uvedená tabulka říká, jak to mělo být. Obřady skrutinií a předání pokladů víry tedy budeme dělat během našich setkání. Ostatní platí, jak je v tabulce.

 

 datum

akce

Je třeba

St 6. 3.

8.00 a 18.30 Popeleční středa

Doporučuji

So 9. 3.

9.00 – cca 12.30 Duchovní obnova pro farnost

Doporučuji

Ne 10. 3.

1. postní

10.00 Obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu (vyvolené)

Účast žádoucí. Přijďte i s kmotry. Pokud možno alespoň deset minut předem a sedněte si dopředu. Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář.

Ne 24. 3.

3. postní

 10.00 Obřad 1. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 27. 3.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Vyznání víry

 Účast žádoucí

Ne 31. 3.

4. postní

10.00 Obřad 2. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 7. 4.

5. postní

10.00 Obřad 3. skrutinia katechumenů

 

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 10. 4.

18.00 V rámci přípravy Obřad předání Otčenáše

Účast žádoucí

Ne 14. 4.

Květná

8.00, 10.00, 18.30 mše svatá

Doporučuji

Čt 18. 4.

Zelený

16.00 a 18.30 Mše sv., obě mytí nohou

19.30 – 21.00 Bdění v Getsemanské zahradě

Doporučuji

Pá 19. 4.

Velký

14.00 Křížová cesta

15.00 Obřady

18.30 Obřady s pašijemi Chrámového sboru

19.30 – 21.00 Bdění u Božího hrobu

Doporučuji

So 20. 4.

Bílá

10.00-10.30 Matutinum – modlitba se čtením

 

19:30 

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

20.30 Vigilie: žehnání paškálu před kostelem, sedm čtení a žalmů, Sláva na Výsostech Bohu, další čtení a evangelium, kázání, litanie ke svatým, žehnání vody, zřeknutí se zlého, vyznání víry, váš křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce, biřmování, přinesení darů… vaše první svaté přijímání

 

 

 Cca 23.30 – … „after party“ v sále sv. Václava

Šetřete síly na večer, ale přijít můžete.

 

Kaple. Obřady dohromady zaberou cca do 20 min, Přijďte prosím včas, mohou být už i kmotři.

 

 

Přijďte i s kmotry alespoň patnáct minut předem do sálu sv. Václava. Pak se přemístíme před kostel.  Půjdete s průvodem do kostela. Sednete si na reservovaná místa. Na ta mohou kmotři a Vaši příbuzní. Po kázání Vás vyzvu a půjdete k oltáři. Nebojte se, určený ministrant Vás bude vždy navigovat.

 

Občerstvení a přátelské setkání. V případě potřeby zajistíme rozvoz domů.

Ne 21. 4.

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00 a 18.30

Mše svatá předchozí noci je již za neděli, ale přijít můžete.

Út 23. 4.

 

18:00 Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.