01.12.2020 10:00, kategorie: Aktuality

ADVENTNÍ KALENDÁŘ ZE LHOTKY

okénko první

Náš Adventní kalendář není z čokolád, ale z kapitol Knihy Zjevení svatého apoštola Jana, nebo-li Apokalypsy (použit Český liturgický překlad). Má 22 okének, od 1. do 22. prosince. Kdo si chce nastudovat více, tak z výkladů v českém jazyce jsou k mání, možná najdete i doma nebo zapůjčím: Knih Zjevení ze série Sacra Pagina od W. J. Harringtona; ze starších pak Průvodce Apokalypsou od Richarda Scheucha či svazek 16 Nového překladu Písma svatého Skutky apoštolské-Epištoly-Kniha Zjevení.

Kniha Zjevení je úchvatný text obsahující mnohé – prorocká napomenutí nejen pro tehdejší křesťany, boj mocností zla s těmi, kteří jsou věrni Beránkovi, okolnosti konce světa a definitivního Beránkova vítězství a příchodu nebeského Jeruzaléma. To vše na pozadí úchvatné nebeské liturgie.

Okénko na lhoteckém kalendáři č. 1

Kniha začíná Janovým pozdravem plným naděje a zaslíbení. Část pozdravu také zaznívá na začátku naší liturgie, kdy kněz může pozdravit lid těmito slovy: „Milost a pokoj od toho, který jest, který byl, a který přijde, ať je s vámi se všemi!“

Janovo setkání se Synem člověka je podobné jiným setkáním člověka s Božím majestátem v Písmu. Žádné sladké vidění, ale děs, bázeň, ale současně fascinace. Hezky to popsal Rudolf Otto ve své knize Posvátno (das Heilige) – mysterium tremendum et fascinans.

Vlastní text 1. kapitoly

Úvod, pozdrav a krátký souhrn knihy

1,1 Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se musí vbrzku stát; on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi.

1,2 A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.

1,3 Blaze předčitateli i posluchačům (tohoto) proroctví, kteří zachovávají, co je v něm psáno, protože ta doba je už blízko.

1,4 Jan sedmi církevním obcím v Asii: milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde, a od sedmi duchů před jeho trůnem

1,5 a od Ježíše Krista, svědka hodného víry, prvorozeného z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů

1,6 a udělal z nás královský (národ) a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.

1,7 Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen.

1,8 Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Vidění

1,9 Já, Jan, váš bratr, účastník (vašich) soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro (hlásání) Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi na ostrov, který se jmenuje Patmos.

1,10 (A jednou) v den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako (zvuk) polnice:

1,11 „Své zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním obcím: do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Tyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“

1,12 Obrátil jsem se, abych se podíval po tom hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů

1,13 a uprostřed těch svícnů (postavu) podobnou Synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem.

1,14 Jeho hlava a vlasy byly bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako ohnivý plamen,

1,15 jeho nohy jako z mosazi rozžhavené v peci, jeho hlas jako hukot množství vod.

1,16 V pravé ruce držel sedm hvězd, z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč a jeho tvář zářila jako slunce v plné své síle.

1,17 Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: „Nic se neboj. Já jsem První i Poslední,

1,18 Živý. Byl jsem mrtev, a hle ‒ jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí.

1,19 Napiš tedy své vidění: nynější i to, které přijde později.

1,20 Tajemný význam těch sedmi hvězd, které jsi viděl v mé pravici, a těch sedmi zlatých svícnů je tento: sedm hvězd jsou andělé sedmi církevních obcí, sedm svícnů je sedm církevních obcí.