Podmenu:

biřmování mládeže 2018/2019

Drazí biřmovanci, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali (proto je stránka upovídanější). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat. Jirka

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého!" obřad biřmování

 

hodina a datum

téma

0     14/6   

Pokus se s vámi sejít ještě před prázdninami. Základní informace.

1     11/9

Seznámení. Kdo je kdo, proč jsem tady, co očekávám. Jaký je můj vztah k Bohu, víře a církvi.

2     18/9

Fenomén pater Pio. Tento týden 100 let od stigmatizace a 50 let od smrti.

Co nebo kdo je Bůh? Bůh v různých náboženstvích. Pojetí Boha u různých náboženství: náboženské systémy starověkého Řecka, Egypta, animisnus, hinduismus, budhismus, islám.

 3   25/9

Archandělé a svatí andělé strážní. Brzy budou mít svátek, kdo vlastně jsou? Modlitba Anděl Páně a Anděle Boží.

 A o čem je vlastně židovství a křesťanství? O strhujícím příběhu vztahu Boha a člověka, Boží lásce až "za hrob". Bůh vytváří vyvolený národ Židů, příběh tohoto národa až do Ježíšovy doby. Očekávání Mesiáše. Ježíš a jeho pozemský život, kým je, smysl jeho příchodu, založení a šíření církve. Završení našeho života na věčnosti - nebe nebo peklo? Budeme probírat postupně podrobně.

Bůj je.. X jaký já mám vztah k Bohu. Diskuze: falešné představy o Bohu v každém z nás X Bůh jako Otec, rodič. Diskuze: letáček Karikatury Boha. Bůh jako starý dědeček, nevšímavý hodinář, policajt, Santa Claus, něco nad námi...

4   2/10

Písmo svaté. O čem ta kniha vlastně je, struktura. Jak vznikala, originální jazyky. Autoři a jejich inspirovanost Duchem svatým.  Překlady, výklady, biblické slovníky, konkordance. Orientace v textu, aneb "GPS" v Bibli. 

5   9/10

Stvoření světa a člověka, první hřích lidí. Četba a rozbor Gn 1-3. Vysvětlení bohaté symboliky (např. proč je žena ze žebra a ne z čelisti nebo paty )

Jaký je člověk? Je schopen dobrých skutků? Pohled katolický, pravoslavný X kalvinismus, humanismus, komunismus...

6  16/10

Bůh Otec, podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11nn): vedla sr. Bernarda, pomocí metody Franze Ketta nabídla zamyšlení nad jedním z nejkrásnějších příběhů Bible.  

7   23/10

Kalendář: 21. 10. bl. Karel I., 22. 10. sv. Jan Pavel II.

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží.  Zopakovali jsme si reálie Ježíšovy doby. Ježíš jako syn Mariin a současně Syn Boží. Role sv. Josefa. Události Ježíšova příchodu na svět a jeho dětství v Písmu a v ikonografii. Začátek Ježíšova veřejného působení podle Mk.: Smysl Ježíšova křtu, pobyt na poušti. Četba: Mk 1,1-20. Domácí úkol: Lk 1-2, Mt 1-2, Jan 1,1-18.

8     5/11 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1. Milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Lk 15 - viz 6. hodina se sestrou Bernardou. Četba a rozbor: Jan 8,1-12; Lk 24,39-43, Mt 5,1-12.

9    13/11 

S panem kaplanem Petrem jste se podívali blíže na Evangelium podle Jana. Nový pohled na Ježíšův příběh. Pohled zblízka. Pohled důvěrný. Prolog Janova evangelia. Ježíšovo božství. Vtělení Boží. Přátelství s Ježíšem. Janovo evangelium jako potrava pro modlitbu. Židovská spiritualita v Janově evangeliu. Literární kvalita knihy.

10   20/11

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/2Milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Četba a rozbor: Mt 5,12-42.

11   27/11

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/3Milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Četba a rozbor: Mt 5,42-6,15.

12   4/12 

Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední", sederové večeře. Getsemany, soud a ukřižování. Symbolika kříže. Boží hrob tehdy a dnes. Pojmy "vykoupení" a "spása". Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

13   11/12

 

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - jedno ze stěžejních témat. Měla být diskuze nad domácím úkolem z minulé hodiny, ale přečelt jste si jen jeden. Dočtěte si. A k tomu přidejte co, jsme dnes díky spontánní diskuzi v dnešní hodiěn nestihli: Proroctví ve SZ (Iz 53, Ž 22). Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6-11). Ikonografie ukřižování a vzkříšení. Modlitba křížové cesty. Postní doba, Svatý týden a Triduum. 

SPOLEČNÝ VÍKEND

pátek 14/12 večer       až neděle 16/12 odpoledne

VÝBĚR Z PROGRAMU

 

I. setkání: Společně a v pohodě. Let´s start, babies! Společný neformální program: stručně o programu víkendu, Něco na seznámení... 

Adorace

Mše svatá spojená s ranními chválami

II. setkání: Modlitba? I´m sorry, I´donť understand! Vezměte si papír a napište podrobný program čtvrtka (10 min). Napsali jste tam modlitbu? 

Diskuze o modlitbě. Modlitba v Písmu, v Tradici. Podrobněji modlitební texty, naučené modlitby, praxe.

III. setkání: Duch Svatý.  I´m sorry, Who is it? Duch svatý (DS) v Písmu a v Tradici, symbolika DS. Pojem DS v Písmu. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda...)   Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22 Jan 16,4-16

 

Židovské a křesťanské Letnice. Sk celou 1. a 2. kap. 

Svátost biřmování, obřady biřmování. 

Anděl Páně

Svatý růženec – uvedení, modlitba

IV. setkání:  Kdo chce kafe, ať dá ruce dolů! A Cup of Coffee? No! One bucket of Holy Spirit, please! DS v našich životech  

Dary DS: Milosti a charismata, modlitba v jazycích: 1. Kor 12,4-11; 14,1-5; Řím 8, zv. 8,15-17; 26-27  Gal 5,16-6,5 a kartičky s dary DS

Modlitba k DS – papír s modlitbami 

Modlitba chval.

04:00 Vigilie – část tzv. modlitby během dne sester

V. setkání: Setkání se sestrou trapistkou. Její svědectví, diskuze s ní.

14   8/1

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,7-15  Ef 2,20-22  Ef 5,21-33  1 Kor 12,12nn  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

15   15/1

Autorita a organizace církve, koncily. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily.  Dotazy: modely financování církve. Domácí úkol: četba Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20, Sk 15,1-39.

16   22/1

Bolestné štěpení křesťanstva, denominace, ekumenismus. Rozpory mezi prvními křesťany (PS - Janovy listy, Zjevení), koptové, pravoslaví, protestantské církve, 19. století, adventisté, jehovisté, letniční... Historie a současnost ekumenického hnutí. Taizé - vaše osobní zkušenost. Právě probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů.

17   29/1

Panna Maria: Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Maria v umění. Soukromá zjevení. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec.

18   6/2 

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Osud člověka po smrti. Nebe, očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), peklo. 

Zasazení v kalendáři: 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

19   19/2

Modlitba křížové cesty - příprava na 7. dubna, kdy povedete vámi připravenou modlitbu v kostele.

Historie církve/1 Úskalí hodnocení historie očima současnosti. Snaha o vyvarování se klišé a zjednodušením. 

Vybrané pozitivní i negativní okamžiky (některé jsem brali již v rámci tématu o církvi a ekumenismu): Křížové výpravy, návštěva sultána sv. Františkem v r. 1219. Bitva u Vídně 1683. Ideál rytířství, sv. Ignác, rytířské řády. Čarodějnické procesy, Kladivo na čarodějnice, procesy na Šumpersku, případ Miguel Serveto. 

20   26/2

Historie církve/2 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Vření v církvi na počátku 13. století: albigenští, Inocenc III. a sv. František z Assisi, Anežka Česká. Otroctví a postoj církve, jezuitské misie. Jan Hus, Kostnický koncil, ukončení schizmatu. Husitství, utrakvisté. Josef II. a Pius VI. Francouzská revoluce, Napoleon, Pius VII. Komunistické a fašistické diktatury. Protifašistické encykliky, jediný ofic. protest mocností proti Mnichovu. Druhá světová válka, Pius XII. a rabín Eugenio Israel Zolli.

21   5/3

Historie církve/3 Vybrané pozitivní i negativní okamžiky. Církev v naší zemi (co jsme ještě nezmínili). Třicetileté válka, Bílá Hora, baroko. Národní obrození a jezuitští kněží. Konec monarchie a vznik republiky, Církev čekoslovenská, Matěj Pavlík. Fašismus a komunismus. Josef Beran, Štěpán Trochta, Josef Toufar, Jan a Marie Zahradníčkovi, Václav Renč - Popelka nazaretská, Josef Zvěřina, sr. Vojtěcha Hamandová. Podzemní církev. Pacem in terris. Desetiletí duchovní obnovy. Situace po roce 1989. Radosti a starosti současnosti.

Postní doba, Popeleční středa.

22   12/3

Odpověď důvěry - morálka. Bylo by logičtější nejdříve probírat svátosti, které jsou jedním z velkých Božích darů. A teprve pak odpověď na Boží lásku, tedy morálku. Nicméně si ponecháme svátosti na závěr, abychom se jim věnovali bezprostředně před vaším biřmováním. Přirozené právo. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list z katechismu, který jste dnes dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Svědomí, péče o svědomí, zpytování svědomí. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nazajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).

23   19/3

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Celoživotní úkol - budování osobního vztahu s Bohem. důvěra, že On s námi počítá a chce pro nás to nejlepší. Mamon, zbožňování nějakého člověka, sebe samého. Esoterika a okultismus, léčitelství, homeopatie, magie, satanismus, zednářství. Diskuze.

24   26/3

II. přikázání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo. Boží Jméno. Úcta k Božímu jménu, jménu Panny Marie, svatých X klení. Naše jména.

III. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Den sváteční - den bohopocty a odpočinku, den sdílení s druhými. 

25    2/4

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Úcta k nejbližším, k autoritě. Vztahy v rodině, manžel-manželka, rodiče-děti. Autorita, přirozená, ve společnosti, ve škole, v práci. Stát a zákony.

26    9/4 

V. přikázání: Nezabiješ/1. Zabití, vražda, trest smrti. Obrana. Válka. Úcta ke zdraví. Úcta k životu od počátku k přirozené smrti. Početí, vývoj plodu, umělé potraty. Ohrožení života matky, plodu. 

Svatý týden.

27   16/4

Reflexe nedělní křížové cesty z 7/4

V. přikázání: Nezabiješ/2. Metody asistované reprodukce. Paliativní péče. Okamžik smrti. Transplantace. Pitva. Euthanázie. Úcta k tvorům a životnímu prostředí.

VI. a IX přikázání: Nesesmilníš. Nepožádáš manželky bližního svého. Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Důvody, proč křesťanství i většina náboženství spojuje prožívání sexuality pouze s manželstvím. Antikoncepce: nepotratová, podmíněně potratová (hormonální), potratová. Přirozené plánování rodičovství (PPR) Homosexualita. Parafilie. Onanie, pornografie, cizoložství. Sexuální skandály v církvi. 

OSOBNÍ ROZHOVOR

dle rozpisu

Čas pro reflexi přípravy. Zodpovězení otázek, zvláště pokud je vám něco nejasné ohledně témat, kdy jste chyběli.

Iniciační svátosti. Význam daru svátostí. Křest - biřmování - eucharistie, jejich vzájemný vztah.

Zopakování: svátost biřmování a vlastní obřad biřmování. (viz společný víkend).

Modlitba. 

28   23/4

Se sestrou Bernardou jste probrali a diskutovali VII. přikázání Nepokradeš, X. přikázání Nepožádáš statku bližního svého a přikázání VIII. Nepodáš křivého svědectví.

29   30/4

Liturgie, mše svatá. Význam - k chvále Boží a posvěcení člověka, vývoj. Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady (úkon kajícnosti, Kyrie, Gloria, vstupní modlitba), bohoslužba slova (čtení, homilie, Credo a přímluvy), bohoslužba oběti (příprava darů, Eucharistická modlitba - preface, Sanctus, epikléze, proměnění, následující modlitby, Otče náš, pozdravení pokoje, Agnus, přijímání), závěrečné obřady. Bohoslužebné předměty: knihy, nádoby, oděvy. 

30    7/5

Svátost smíření: Boží milosrdenství a odpuštění. Lk 15,11-32  Jan 20,19-23  Mt 16,19 a 18,18 Opakování pojmů svědomí, hřích... Lítost dokonalá, nedokonalá. Odpuštění při modlitbě, liturgii, almužněSlavnostní a svátostné smíření s Bohem a lidmi - svátost smíření. Podrobně význam, příprava, průběh.

Doladění průběhu udílení svátosti biřmování v neděli.

pátek 10/5

Návštěva o. biskupa Karla Herbsta na arcibiskupství

neděle 12/5

BIŘMOVÁNÍ

31      21/5

Dojmy z udílení svátosti biřmování.

Manželství: "Chození", snoubenci, manželé. Svatba a manželský slib - význam, obsah. Manželství v Písmu svatém. Přirozený zákon, manželství nesvátostné a svátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. Pomoc církve manželům a rodinám.


DALŠÍ INFO:

Fejzbůk: Biřmovanci 2019 https://www.facebook.com/groups/195219744459894/

Potvrzení o vašem křtu: čím dřív ho dodáte, tím líp pro vás. Alespoň ho pak nebudete shánět na poslední chvíli. Stačí kopie upomínky na křest.

Kmotři a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Bude-li to Váš křestní kmotr, bude to krásné navázaní na svátost křtu. Kmotrů m§ůže být více- Biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  .

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Youcat - katechismus pro mladé: ten žlutý, přečíst minimálně celý  :-)

Dva středy – však jeden kruh: úžasná a přitom tenká knížka o vztazích muž-žena, autor: Walter A. Trobisch. Nemáte-li doma, popůjčujete si mezi sebou. Přečtěte celé, myslím, že Vás bude fakt bavit.

Nějakou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 25. 9., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), strhující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň začátek, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Společný víkend: vyrazíme společně na víkend k sestrám trapistkám.

2. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

3. Účast na modlitbách podle komunity v Taizé: koná se většinou čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20 hodin. Alespoň jednou se prosím zúčastněte.

4. Příprava jedné nedělní křížové cesty v našem kostele: některou z postních nedělí od 17:30. Vytvoříte a povedete společně, pomůžu vám a budu tam s vámi. Cílem je jak zamyslet se více do hloubky nad Ježíšovým utrpením a jeho smyslem pro náš život, tak si vyzkoušet připravit program pro větší skupinu lidí a tento program zdárně vést. BUDE TO 7. 4. OD 17:30, ROZPIS A PODROBNOSTI NA FB A V E-MAILU.

5. Účast na Diecézním dnu mládeže: pravděpodobně bude v sobotu 13. dubna 2019 na náměstí Míru nebo u salesiánů v Kobylisech.

6. Pohodová "praxe": Společné posezení u kávičky a sušenek s panem biskupem Karlem Herbstem, který Vás bude biřmovat. A to v pátek 10. května v 18 hodin na Hradčanském náměstí!

7. Osobní rozhovor se mnou nebo s kýmkoliv z mých farních pomocníků (panem kaplanem, sestrou Bernardou, Prokopem Jirsou...) je možný po předchozí dohodě kdykoliv. Na vás si čas vždy rádi uděláme. Povinný rozhovor se mnou pak bude před biřmováním. Více informací včas sdělím. 

Pokud někdo plánujete letět v zimě na Světové setkání mládeže do Panamy, pokusím se vám sehnat příspěvek.

Pokud některou praxi nemůžete vykonat, dohodneme se na náhradní. Pozor: z praxe č. 1 omlouvá pouze nemoc  - v takovém případě se sami zúčastníte nějaké jiné víkendové duchovní obnovy. Z praxe č. 2 omlouvá pouze těžký imunodeficit. Pokud nevíš, co to je, tak ho nemáš a k sestrám můžeš :-)  Pochopitelně praxe můžete absolvovat společně.

Dá-li Pán, biřmování bude v neděli 12. května 2019 v 10 hodin.