Podmenu:

biřmování mládeže 2018/2019

Drazí biřmovanci, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali (proto je stránka upovídanější). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat. Jirka

"Přijmi pečeť daru Ducha svatého!" obřad biřmování

 hodiny a datum

téma

0     14/6

Pokus se s vámi sejít ještě před prázdninami. Základní informace.

1     11/9

Seznámení. Kdo je kdo, proč jsem tady, co očekávám. Jaký je můj vztah k Bohu, víře a církvi.

2     18/9

Fenomén pater Pio. Tento týden 100 let od stigmatizace a 50 let od smrti.

Co nebo kdo je Bůh? Bůh v různých náboženstvích. Pojetí Boha u různých náboženství: náboženské systémy starověkého Řecka, Egypta, animisnus, hinduismus, budhismus, islám.

 3   25/9

Archandělé a svatí andělé strážní. Brzy budou mít svátek, kdo vlastně jsou? Modlitba Anděl Páně a Anděle Boží.

 A o čem je vlastně židovství a křesťanství? O strhujícím příběhu vztahu Boha a člověka, Boží lásce až "za hrob". Bůh vytváří vyvolený národ Židů, příběh tohoto národa až do Ježíšovy doby. Očekávání Mesiáše. Ježíš a jeho pozemský život, kým je, smysl jeho příchodu, založení a šíření církve. Završení našeho života na věčnosti - nebe nebo peklo? Budeme probírat postupně podrobně.

Bůj je.. X jaký já mám vztah k Bohu. Diskuze: falešné představy o Bohu v každém z nás X Bůh jako Otec, rodič. Diskuze: letáček Karikatury Boha. Bůh jako starý dědeček, nevšímavý hodinář, policajt, Santa Claus, něco nad námi...

4   2/10

Písmo svaté. O čem ta kniha vlastně je, struktura. Jak vznikala, originální jazyky. Autoři a jejich inspirovanost Duchem svatým.  Překlady, výklady, biblické slovníky, konkordance. Orientace v textu, aneb "GPS" v Bibli. 

5   9/10

Stvoření světa a člověka, první hřích lidí. Četba a rozbor Gn 1-3. Vysvětlení bohaté symboliky (např. proč je žena ze žebra a ne z čelisti nebo paty )

Jaký je člověk? Je schopen dobrých skutků? Pohled katolický, pravoslavný X kalvinismus, humanismus, komunismus...

6  16/10

Bůh Otec, podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu (srov. Lk 15,11nn): vedla sr. Bernarda, pomocí metody Franze Ketta nabídla zamyšlení nad jedním z nejkrásnějších příběhů Bible.  

7   23/10

Kalendář: 21. 10. bl. Karel I., 22. 10. sv. Jan Pavel II.

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží.  Zopakovali jsme si reálie Ježíšovy doby. Ježíš jako syn Mariin a současně Syn Boží. Role sv. Josefa. Události Ježíšova příchodu na svět a jeho dětství v Písmu a v ikonografii. Začátek Ježíšova veřejného působení podle Mk.: Smysl Ježíšova křtu, pobyt na poušti. Četba: Mk 1,1-20. Domácí úkol: Lk 1-2, Mt 1-2, Jan 1,1-18.

8   5/11 

Milosrdný Ježíš versus jeho náročné požadavky/1. Milosrdenství, odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Lk 15 - viz 6. hodina se sestrou Bernardou. Četba a rozbor: Jan 8,1-12; Lk 24,39-43, Mt 5,1-12.

9   13/11 

S panem kaplanem Petrem jste se podívali blíže na Evangelium podle Jana. Nový pohled na Ježíšův příběh. Pohled zblízka. Pohled důvěrný. Prolog Janova evangelia. Ježíšovo božství. Vtělení Boží. Přátelství s Ježíšem. Janovo evangelium jako potrava pro modlitbu. Židovská spiritualita v Janově evangeliu. Literární kvalita knihy.

10   20/11

Opět s panem kaplanem, tentokrát: Křesťanské umění, Ikona. Křesťanské umění obecně ve svých mnoha formách: umění výtvarné, hudba, architektura a další. Funkce zobrazovací, expresivní, dekorativní, užitná. Ikona. Obraz jako prostředek zpřítomnění Krista a setkání s ním. Vývoj, tradice, struktura a technologie ikony. Ikona jako pozvání k modlitbě.

 

DALŠÍ INFO:

SPOLEČNÝ VÍKEND BUDEME MÍT OD PÁTKU 14. PROSINCE VEČERA DO NEDĚLE 16. PROSINCE ODPOLEDNE, A TO U SESTER TRAPISTEK V POLIČANECH. ÚČAST NAPROSTO, NAPROSTO NUTNÁ!

 

Fejzbůk: Biřmovanci 2019 https://www.facebook.com/groups/195219744459894/

Potvrzení o vašem křtu: čím dřív ho dodáte, tím líp pro vás. Alespoň ho pak nebudete shánět na poslední chvíli. Stačí kopie upomínky na křest.

Kmotři a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Bude-li to Váš křestní kmotr, bude to krásné navázaní na svátost křtu. Kmotrů m§ůže být více- Biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  .

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Youcat - katechismus pro mladé: ten žlutý, přečíst minimálně celý  :-)

Dva středy – však jeden kruh: úžasná a přitom tenká knížka o vztazích muž-žena, autor: Walter A. Trobisch. Nemáte-li doma, popůjčujete si mezi sebou. Přečtěte celé, myslím, že Vás bude fakt bavit.

Nějakou knihu od C. S. Lewise

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Dostali jste 25. 9., přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), strhující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Společný víkend: vyrazíme společně na víkend k sestrám trapistkám.

2. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

3. Účast na modlitbách podle komunity v Taizé: koná se většinou čtvrtý čtvrtek v měsíci od 20 hodin. Alespoň jednou se prosím zúčastněte.

4. Příprava jedné nedělní křížové cesty v našem kostele: některou z postních nedělí od 17:30. Vytvoříte a povedete společně, pomůžu vám a budu tam s vámi. Cílem je jak zamyslet se více do hloubky nad Ježíšovým utrpením a jeho smyslem pro náš život, tak si vyzkoušet připravit program pro větší skupinu lidí a tento program zdárně vést.

5. Účast na Diecézním dnu mládeže: pravděpodobně bude v sobotu 13. dubna 2019 na náměstí Míru nebo u salesiánů v Kobylisech.

6. Pohodová "praxe": Společné posezení u kávičky a sušenek s panem biskupem Karlem Herbstem, který Vás bude biřmovat. 

7. Osobní rozhovor se mnou nebo s kýmkoliv z mých farních pomocníků (panem kaplanem, sestrou Bernardou, Prokopem Jirsou...) je možný po předchozí dohodě kdykoliv. Na vás si čas vždy rádi uděláme. Povinný rozhovor se mnou pak bude před biřmováním. Více informací včas sdělím. 

Pokud někdo plánujete letět v zimě na Světové setkání mládeže do Panamy, pokusím se vám sehnat příspěvek.

Pokud některou praxi nemůžete vykonat, dohodneme se na náhradní. Pozor: z praxe č. 1 omlouvá pouze nemoc  - v takovém případě se sami zúčastníte nějaké jiné víkendové duchovní obnovy. Z praxe č. 2 omlouvá pouze těžký imunodeficit. Pokud nevíš, co to je, tak ho nemáš a k sestrám můžeš :-)  Pochopitelně praxe můžete absolvovat společně.

Dá-li Pán, biřmování bude v neděli 12. května 2019 v 10 hodin.