Podmenu:

Pastorační a ekonomická rada

Pastorační rada farnosti (PRF)

II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření pastorační rady ve farnosti.

K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří:

- být oporou duchovnímu správci farnosti

- stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).

Složení pastorační rady farnosti odpovídá velikosti a stavu farnosti, základní struktura PRF vypadá takto:

- duchovní správce farnosti – je vždy předsedou PRF

- ostatní duchovní ve farnosti (kněží, jáhni)

- po jednom zástupci řeholních společenství, katolických organizací a hnutí působících ve farnosti

- přiměřený počet členů PRF je vhodným způsobem volen farníky, další členy jmenuje farář popřípadě administrátor farnosti dle vlastního uvážení

- v PRF by měly být zastoupeny všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, aktivní i pasivní volební právo by měli mít všichni farníci od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry

Složení PRF

 

Ekonomická rada farnosti (ERF)

Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře, administrátora nebo moderátora společné duchovní správy podle kánonu 517 § 1, který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře.

Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje příjmů a zajištění potřeb farnosti.

Ekonomickou radu farnosti tvoří:

- předseda – farář nebo administrátor farnosti

- ostatní členové - jeden člen pastorační rady farnosti, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů (pokud není ve farnosti pastorační rada, zvolí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní podle osobního uvážení duchovního správce farnosti, kteří mají zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.

Složení ERF