Podmenu:

KŘEST DOSPĚLÝCH - PŘÍPRAVA A MYSTAGOGIE 2017/18

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 31. března. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

Liturgický rok 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

speciální část přípravy

téma

1 13/9

Nejsvětější Trojice, Bůh Otec. Pojetí Boha u jiných náboženství. Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Jak se nám Bůh dává poznávat. Vztahy mezi Osobami. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

Přehled katolického tisku v češtině.

2  20/9

 Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/1. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z 1-2 Lk. Četba na doma: Lk 1-2, Mt 1-2.

 Církevní kalendář: Smysl a základní dělení liturgického roku. 

3  27/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/2.  Ježíšovo poslání, začátek jeho veřejného působení. Ježíšův křest. Ježíšův půst na poušti a pokušení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Pojem "evangelium" a "Boží království". Četba a rozbor: Mk 1,1-39  

Církevní kalendář: Svátek svatých archandělů, Památka andělů strážných

Modlitba Anděl Páně.

 4  4/10

Svatý František z Assisi: Podrobněji životopis a význam. Život podle evangelia, úcta k Vtělení a utrpení Páně. Reforma církve, nikoliv deforma.

Ježíš, syn  Mariin a Syn Boží/3. Ježíšovo veřejné působení. Četba a rozbor: Mk 2,1-12. Opakování z obecné části přípravy: Ježíšovy "náročné" požadavky - milosrdenství a osmero blahoslavenství. Odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Domácí úkol: zopakovat si Lk 15,11-32  Mt 5  Jan 8,1-12.

 5  11/10

 Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední" večeře. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn).  Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

 6  18/10

Patron dnešního dne svatý Lukáš: Život, dílo.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - probíráme jádro křesťanské zvěsti. Pašije: Zatčení, soud a smrt. Radost vzkříšení. Zamyšlení nad ikonami narození, ukřižování a vkříšení. Stručně jednotlivé dny a obřady Svatého týdne a Tridua. Smysl křížových cest v kostelích. Lhotecká křížová cesta.

7  25/10

Osud člověka po smrti. Očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), nebe, peklo. 

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Zasazení v kalendáři: 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

8  8/11

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,46nn  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  DOMÁCÍ ÚKOL: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte. 

9  15/11

Advent

Panna Maria: Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec.

10  13/12

Svatý Mikuláš

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,46nn  Ef 2,20-22  Ef 5,12-33  1 Kor 12,12nn  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

 11  20/12

 Vánoce. Podrobný kalendář a význam jednotlivých dní.

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily. Pravoslaví, protestantské církve... Četba, rozbor: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Domácí úkol: četba Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

12  3/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/1. Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní. Vznik mnišství, význam klášterů. Irsko a sv. Patrik. Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch, "vyzvednutí" jeho ostatků v Hnězně. Uhry a sv. Špěpán I. Věda a církev. Vznik univerzit. Křížové výpravy. 

13  10/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/2. Prodej odpustků. Čarodějnické procesy. Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. Reformace.  Ideál rytířství, sv. Ignác. Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko. Rakousko - vztah s církví, postavení národů.  Boj proti otroctví, zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. 

14  17/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/3. Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Protifašistické encykliky "Non abbiamo bisogno" a "Mit brennender Sorge". Jediný oficiální protest mocností proti Mnichovu. Pius XII. a Druhá světová válka. Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II.

15  24/1

Logicky bychom teď měli hovořit znovu o modlitbě, pak podrobněji o liturgii a svátostech. Teprve pak až o morálce. Ale prohazuji pořadí, abychom se otázkám svátostí věnovali před tím, že je přijmete.

Odpověď důvěry - morálka. Dobro a zlo. Přirozený zákon. Svědomí. Existence pravidel v životě. Boží přikázání a doporučení v Bibli. Desatero v Bibli (Ex 20, Dt 5) a v katechismu - srovnání (viz list, který jste dostali). Preambule Desatera. Ježíšova dvě hlavní přikázání. Pojem hříchu. Hřích "lehký", "smrtelný". Nikdo si nezajistí spásu bezchybným plněním přikázání, ale důvěrou v Ježíše. Tomu důvěřujeme, a proto též dodržujeme jeho pravidla (srov. Řím, Gal).

Diskuze na základě Vašich dotazů: Zpovědní tajemství. 

16  31/1

I. přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne X stavění někoho, něčeho na místo Boží. Mamon, zbožňování nějakého člověka. Esoterika, léčitelství, homeopatie, okultismus, magie, zednářství, satanismus. Vaše osobní zkušenosti.  

 17  7/2

Postní doba: Zopakování významu, historie, Popeleční středa, Svatý týden.

Finále katechumenátu: Význam, průběh, doladění termínů.

II. a III. přikázání: Nevezmeš Boží jméno nadarmo a Pomni, abys den sváteční světil.

18  14/2

IV. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Úcta k nejbližším, k autoritě.

V. přikázání: Nezabiješ/1. Úcta k životu od počátku k přirozené smrti. Početí, vývoj plodu, umělé potraty. Ohrožení života matky, plodu. Diskuze.

19  21/2

V. přikázání: Nezabiješ/2. Metody asistované reprodukce. Zabití, vražda, trest smrti. Obrana. Válka. Paliativní péče. Okamžik smrti. Transplantace. Pitva. Euthanázie. Úcta ke zdraví. Úcta k tvorům a životnímu prostředí. 

VII. a X. přikázání: Nepokradeš. Nepožádáš statku bližního svého. Úcta k hmotnému i nehmotnému majetku. Loupež, krádež. Závist.

VIII. přikázání: Nevydáš křivého svědectví. Pravda x lež. Nactiutrhání, pomluva, křivé svědectví, lichocení. 

20  28/2

VI. a IX přikázání: Nesesmislníš. Nepožádáš manželky bližního svého. Význam a krása sexuality. Vztah muže a ženy. Gender ideologie - antropologická hereze.

Předmanželská zdrženlivost, sexualita v a mimo manželství. Antikoncepce: nepotratová, potratová a podmíněně potratová (hormonální) antikoncepce x metody PPR (přirozené plánování rodičovství). Cizoložství. Pornografie. Onanie.

Homosexualita. Transsexualita. Parafilie. 

Sobota 3/3

1. Svátosti a svátostiny: definice, druhy. Iniciační svátosti.

2. Křest: význam obmytí v židovství i dalších náboženstvích, Křest Páně (srov. 3. hodina), Mt 28,18nn Mk 16,15nn. Tradice církve. Význam křtu. Obřad křtu.

3. Biřmování: Duch svatý (opakování, srov. 8. hodina). Biřmování v Tradici církve. Význam biřmování. Obřad biřmování.

4. Eucharistie: Sederová večeře. Poslední večeře (srov. 5. hodina). Eucharistie v Tradici církve. Význam slavení a přijímání Eucharistie.

5. Liturgie, mše svatá. Význam, vývoj. Části mše svaté podrobněji: úvodní obřady, bohoslužba slova, bohoslužba oběti, závěrečné obřady. Liturgické knihy, náčiní, oděvy. Liturgický prostor. Liturgický kalendář - opakování. 

První skrutinia a Obřad přijetí Vyznání víry.

21   7/3

 Pět církevních přikázání:

  1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat pracovní klid.

  2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.

  3. Přijmout Svátost olářní alespoň ve velikonoční době.

  4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.

  5. Přispívat církvi na její potřeby.

Svátost smíření: Slavnostní a svátostné smíření s Bohem a lidmi - svátost smíření (svátost pokání, svatá zpověď). Podrobně ustanovení, historický vývoj, význam, příprava, průběh.

22  14/3

Manželství: Přirozený zákon (Gn 1-3). "Chození", snoubenci, manželé. Svatba. Manželství nesvátostné. Manželství svátostné. Přístupy jiných křesťanských denominací. Zánik manželství. 

23  28/3

Obřady udělení iniciačních obřadů: detailní průběh. Obřad udělení modlitby Otče náš.

24  11/4

Reflexe posledních dvou týdnů. 

Svátost kněžství: Svátostné kněžství (každý pokřtěný) a služebné. Apoštolská posloupnost. Náplň života kněze. Známky povolání. Biskup a sbory jáhnů a kněží.

Svátost pomazání nemocných. Význam, historie. Mt 9,35 a 10,1  Jak 5,13nn.  


Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména
: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude
podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Rady zkušeného ďábla: série fiktivních dopisů mezi démony, autor: C. S. Lewis. Velice tenké a zajímavé. Můžete i jinou knihu od tohoto autora.

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Sobota: společně strávíme jednu sobotu koncem února nebo v březnu, v blízkosti Vašeho křtu.Bližší informace později. 

 

 

Drazí katechumeni. Níže uvádím program finiše Vaší přípravy.

 

 datum

akce

Je třeba

St 14. 2.

8.00 a 18.30 Popeleční středa

Doporučuji

So 24. 2.

9.00 – cca 12.30 Duchovní obnova pro farnost

Doporučuji

Ne 18. 2.

1. postní

10.00 Obřad uvedení katechumenů mezi čekatele křtu (vyvolené)

Účast žádoucí. Přijďte i s kmotry. Pokud možno alespoň deset minut předem a sedněte si dopředu. Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář.

So 3. 3.

Celodenní duchovní příprava (časy přibližné):

8.30 Pro zájemce snídaně

9.00 Začátek společného programu, kolem poledne společné jídlo (a la párky a buchta).

Na konci obřad 1. skrutinia katechumenů a obřad předání Vyznání víry katechumenům.

Konec do 16. hodiny

Účast nutná. Dohodneme podrobnosti týden před konáním. S sebou Bibli.

 

 

 

 

 

Ne 11. 3.

4. postní

10.00 Obřad 2. skrutinia katechumenů

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

Ne 18. 3.

5. postní

10.00 Obřad 3. skrutinia katechumenů

 

Účast žádoucí.  Po kázání Vás vyzvu a půjdete před oltář. Kmotři mohou být přítomní.

St 21. 3.

17.30 V rámci přípravy Obřad předání Otčenáše

Účast žádoucí. 

Ne 25. 3.

Květná

8.00, 10.00, 18.30 mše svatá

Doporučuji

Čt 29. 3.

Zelený

16.00 a 18.30 Mše sv., obě mytí nohou

19.30 – 21.00 Bdění v Getsemanské zahradě

Doporučuji

Pá 30. 3.

Velký

14.00 Křížová cesta

15.00 Obřady

18.30 Obřady s pašijemi Chrámového sboru

19.30 – 21.00 Bdění u Božího hrobu

Doporučuji

So 31. 3.

Bílá

10.00-10.30 Matutinum – modlitba se čtením

 

19:00

Obřad Effata

Obřad Volba křestního jména

Obřad Mazání olejem katechumenů

 20.00 Vigilie: žehnání paškálu před kostelem, sedm čtení a žalmů, Sláva na Výsostech Bohu, další čtení a evangelium, kázání, litanie ke svatým, žehnání vody, zřeknutí se zlého, vyznání víry, váš křest, přijetí bílé roušky a křestní svíce, biřmování, přinesení darů… vaše první svaté přijímání

 

 

 Cca 23.00 – … „after party“ v sále sv. Václava

Šetřete síly na večer, ale přijít můžete.

 

Kaple. Obřady dohromady zaberou cca do 20 min, Přijďte prosím včas, mohou být už i kmotři.

 

 

Přijďte i s kmotry alespoň patnáct minut předem do sálu sv. Václava. Pak se přemístíme před kostel.  Půjdete s průvodem do kostela. Sednete si na reservovaná místa. Na ta mohou kmotři a Vaši příbuzní. Po kázání Vás vyzvu a půjdete k oltáři. Nebojte se, určený ministrant Vás bude vždy navigovat.

 

Občerstvení a přátelské setkání. V případě potřeby zajistíme rozvoz domů.

Ne 1. 4.

Boží hod

Mše sv. 8.00, 10.00 a 18.30

Mše svatá předchozí noci je již za neděli, ale přijít můžete.

St 15. 6.

 

18:00 Katedrála: Mše sv. a setkání s o. kardinálem pro nově pokřtěné

Účast žádoucí.  Můžete i s kmotry.