Podmenu:

Bohoslužby, udílení svátostí, obřady

 

Pravidelný pořad bohoslužeb

neděle 8:00 10:001               17:00 18:30
pondělí 8:00      
úterý 9:152   15:003 18:30
středa 8:00      
čtvrtek 8:00      
pátek     15:00 18:304
sobota     17:00  

 

 

 

 

 

1 jednu neděli v měsíci (obvykle poslední) je tato mše svatá upravená pro děti

2 mše svatá pouze ve školním roce první úterý v měsíci, zvláště pro maminky s malými dětmi

3 mše svatá v kapli Thomayerovy nemocnice, 

4 v červenci a srpnu se nekoná

 

- mimořádné změny a aktuální pořad bohoslužeb naleznete v kalendáři akcí.

 

Vstupem na pozemek farnosti nebo do kostela berete na vědomí, že se zde při různých aktivitách a bohoslužbách provádí fotografování nebo natáčení, a souhlasíte, že takto získaný materiál může být použit na těchto webových stránkách a ve farním Věstníku, a to bez časového omezení.

SVÁTOST SMÍŘENÍ - v rozmezí 30 - 10 min před každou mší sv. a v době adorací.

   

Udílení svátostí, obřady

KŘEST DOSPĚLÉHO

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ (Mt 28,19)

Pokřtít se nechává ten, kdo uvěřil, že Ježíš je Boží Syn, který z lásky k nám přišel na svět, zemřel a vstal z mrtvých. Křtem se dotyčný stává součástí Božího lidu – církve a jsou mu odpuštěny hříchy. Očekává se, že je rozhodnutý uvádět svůj osobní život do souladu s učením Pána Ježíše a církve.

Je třeba:

- kontaktovat kněze

- vykonat přípravu (trvá zhruba rok)

Dospělí se většinou křtí o Velikonocích.

KŘEST DÍTĚTE

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,15)

Křtem se dítě stává zvláštním způsobem dítětem Božím, stává se součástí Božího lidu – církve. Rodiče před Bohem a církví slibují, že dítě vychovají ve víře v Pána Ježíše a budou ho učit milovat Boha a bližního. Dále se při obřadu křtu zříkají zlého a hlásí se k víře církve.

Je třeba:

- aby alespoň jeden rodič byl pokřtěný katolík

- aby kmotr(a) byl(a) biřmován(a)

- kontaktovat kněze, jáhna nebo pastorační asistentku alespoň měsíc předem (v nebezpečí smrti dítěte ihned)

- vykonat přípravu (několik sezení)

- předložit rodný list dítěte, potvrzení o křtu alespoň jednoho rodiče, potvrzení o křtu a biřmování kmotra(y), oddací list. Pokud nebydlíte v naší farnosti, tak Propuštění ke křtu od duchovního v místě Vašeho bydliště.

V naší farnosti se křtí většinou v sobotu (beze mše svaté) nebo při mši svaté v neděli. Je ale možný křest i ve všední den.

 

BIŘMOVÁNÍ

„Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ (svátostná formule)

Biřmovaný dostává plnost daru Ducha svatého. V jeho síle usiluje o hlásání Kristovy radostné zvěsti slovem i osobním příkladem.

Je třeba:

- být pokřtěný katolík

- dosažení věku užívání rozumu (zhruba sedm let). Horní věková hranice není stanovena!!!

- vykonat přípravu (několik měsíců)

- předložit potvrzení o křtu

Biskup uděluje svátost biřmování v pražské katedrále vždy o slavnosti Seslání Ducha svatého.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (eucharistie, nejsvětější svátost oltářní)

Při každé mši svaté nasloucháme Božímu slovu v Písmu (bibli) a slavíme poslední večeři Pána Ježíše. Věříme, že Ježíš je zvláštním způsobem přítomen v proměněné hostii a vínu. Přijímáme Kristovo tělo a krev s vděčností za to, co pro nás Pán Ježíš udělal. Věříme, že svaté přijímání člověka přibližuje k Bohu, odpouští hříchy, uschopňuje ke konání dobra. Posilněni jeho přítomností usilujeme žít tak, jak žil on.

Je třeba:

- být pokřtěný a katolík nebo pravoslavný (nekatolíci jen za určitých okolností)

- věřit ve skutečnou přítomnost Pána Ježíše v eucharistii

- před prvním přijímáním se zkontaktovat s knězem

- nenacházet se ve stavu těžkého hříchu a alespoň jednou za rok jít ke zpovědi

Je možné a vhodné, donášet svaté přijímání těm, kteří se již nemohou do kostela dopravit. Nebojte se říct knězi.

SVÁTOST SMÍŘENÍ (zpověď)

„…ať Ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní Tě pokojem…“ (modlitba před udělením rozhřešení)

Hřích je narušením našeho vztahu s Bohem a s druhými. Ve zpovědi vyznáváme své hříchy před knězem (zastupujícím Krista a druhé lidi), litujeme svých hříchů a snažíme se stále usilovat o konání dobra a odmítání zla.

Je třeba:

- být pokřtěný

- vždy se řádně připravit

- zbytečně zpověď neodkládat

Zpovídá se před každou mší svatou (ne před Vigilií Narození Páně a obřady Svatého týdne) nebo kdykoliv na požádání.

SVATBA (svátost manželství)

Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život...“ (část manželského slibu)

Snoubenci chtějí vstoupit do nerozlučitelného svazku a slíbit si úctu, lásku a věrnost na celý život.

Je třeba:

- aby alespoň jeden snoubenec byl pokřtěn v katolické církvi

- kontaktovat kněze minimálně tři měsíce předem

- vykonat přípravu

- předložit potřebné dokumenty (upřesní se při prvním setkání s knězem)

V naší farnosti se oddává většinou v sobotu. Obřad je buď při mši svaté (pouze pokud jsou oba pokřtěni) nebo beze mše svaté.

KNĚŽSTVÍ

Svátostí svěcení se z Božího ustanovení někteří věřící, označení nezrušitelným znamením, stávají posvátnými služebníky, kteří jsou zasvěceni a určeni, aby…v osobě Krista – Hlavy vykonávali úřad učit, posvěcovat a vést, a tak pásli boží lid.“ (kán. 1008, CIC)

Nestávám se knězem, protože chci pomáhat lidem (to můžu i v jiných zaměstnáních), ale protože mě k této službě volá Bůh.

Je třeba:

- být pokřtěný a biřmovaný katolík

- mít maturitu

- kontaktovat svého duchovního ve farnosti

- doporučuje se být alespoň pět let po křtu nebo konverzi

Během přijímacího procesu se posuzuje lidská i duchovní způsobilost kandidáta. Příprava trvá většinou šest let v kněžském semináři. Během této formace kandidáti studují katolickou teologickou fakultu.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

Je někdo z vás nemocný­? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno." (Jak 5,14-15)

V případě ohrožení života nemocí nebo pokročilým věkem je vhodné přijmout svátost pomazání nemocných. Přijetí pomazání NEZNAMENÁ, že vždy musíme počítat s brzkou smrtí dotyčného. Proto se tomuto pomazání již neříká „poslední“. Může se přijmout i opakovaně. Je duchovní posilou. A je-li to k prospěchu spásy nemocného, i posilou tělesnou.

Je třeba:

- být pokřtěný. Pokud dotyčný pokřtěný není nebo je o tom pochybnost, provede se v případě ohrožení života zkrácená příprava a křest.

- pokud je toho nemocný schopen, tak se vyzpovídat. Pokud není (bezvědomí, zmatenost…), svátost pomazání zprostředkovává odpuštění hříchů

- kontaktovat kněze. V případě obavy z prodlení ho kontaktovat kdykoliv (nejlépe přes mobil)

POHŘEB

Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky a rozloučit se s ním a odevzdat ho Pánu Bohu…“ (modlitba z pohřebních obřadů)

Křesťanský pohřeb je důstojným rozloučením s naším blízkým. V modlitbách jej odevzdáváme do Božího milosrdenství. S důvěrou, že naše odloučení je jen přechodné, a že se jednou opět shledáme.

Je třeba:

- pokud možno ještě před návštěvou pohřební služby kontaktovat kněze. Smluví s Vámi termín a dá rady ohledně dalších kroků na pohřební službě.

Rozloučení může být buď při mši nebo beze mše svaté v kostele s následným uložením do hrobu nebo s pozdějším uložením urny. Je též možné rozloučení ve hřbitovní kapli nebo v obřadní síni krematoria.

Pokud je pohřeb beze mše (vhodné v případě, že na obřadu budou v drtivé většině lidé neznající katolickou bohoslužbu), dohodnete s knězem zádušní mše svatou. Je to jedna z pravidelných mší svatých konaných v kostele ve všední den nebo sobotu, při které se v modlitbách zvláště zmiňuje zemřelý.