Podmenu:

KŘEST DOSPĚLÝCH - PŘÍPRAVA 2017/18

 Více o vlastní přípravě na křest viz odkaz Bohoslužby, svátosti, obřady.

KATECHUMENI - PŘIPRAVUJÍCÍ SE NA INICIAČNÍ SVÁTOSTI, TEDY KŘEST, BIŘMOVÁNÍ A SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

"Ti, co se zrodí z vody a Ducha svatého, aby v síle Kristova Těla a Krve pěli skutkem i slovem radostnou píseň o vykoupení světa."

Drazí katechumeni, najdete zde jak důležité informace potřebné pro Vaši přípravu, tak i to, co jsme aktuálně probrali ve speciální části přípravy (navazující na předchozí jarní a letní měsíce). Kdo na něčem budete chybět, zkuste si načíst téma, pak spolu o tom pohovoříme. Prosím věnujte zvláštní pozornost též "praxi" a "literatuře a filmu", tedy jistě zábavným úkolům, textům a filmům, s kterými je třeba se utkat.  Dá-li Pán, přijmete iniciační svátosti o Velikonoční noci 31. března. Jiří Korda

 

obecná část přípravy jaro, léto

 

 

 

 

Křesťanství "v kostce", židovské kořeny

Jiná náboženství

Modlitba: stěžejní význam osobního vztahu s Kristem, modlitba vlastními slovy, naučená; osobní, společná - liturgie

Bible: význam, obsah, historie, orientace v textu, originální jazyky, překlady

Křesťanská antropologie: vztah Boha a člověka, hřích a Boží vedení na základě četby Gn 1-3; katolická antropologie X antropologie komunismu X kalvinismu...

Liturgický rok 

speciální část přípravy

číslo hodiny a datum

speciální část přípravy

téma

1 13/9

Nejsvětější Trojice, Bůh Otec. Pojetí Boha u jiných náboženství. Nejsvětější Trojice: zopakování již řečeného. Jak se nám Bůh dává poznávat. Vztahy mezi Osobami. Tajemství přesahující naše chápání (zjevení sv. Augustinovi). Karikatury Boha - falešné představy o Bohu v každém z nás. Bůh jako Otec, rodič. Četba na doma: letáček Karikatury Boha.

Přehled katolického tisku v češtině.

2  20/9

 Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/1. Zopakování historického kontextu Ježíšovy doby. Ježíšův příchod na svět podle Lukáše. Zvěstování, Navštívení a Narození v Písmu, v ikonografii. Ježíšovo dětství. Četba a rozbor úryvků z 1-2 Lk. Četba na doma: Lk 1-2, Mt 1-2.

 Církevní kalendář: Smysl a základní dělení liturgického roku. 

3  27/9

Ježíš, syn Mariin a Syn Boží/2.  Ježíšovo poslání, začátek jeho veřejného působení. Ježíšův křest. Ježíšův půst na poušti a pokušení. Ježíš jako ten kdo učí, uzdravuje a vyhání zlé duchy. Pojem "evangelium" a "Boží království". Četba a rozbor: Mk 1,1-39  

Církevní kalendář: Svátek svatých archandělů, Památka andělů strážných

Modlitba Anděl Páně.

 4  4/10

Svatý František z Assisi: Podrobněji životopis a význam. Život podle evangelia, úcta k Vtělení a utrpení Páně. Reforma církve, nikoliv deforma.

Ježíš, syn  Mariin a Syn Boží/3. Ježíšovo veřejné působení. Četba a rozbor: Mk 2,1-12. Opakování z obecné části přípravy: Ježíšovy "náročné" požadavky - milosrdenství a osmero blahoslavenství. Odpuštění, ochota i trpět pro spravedlnost. Domácí úkol: zopakovat si Lk 15,11-32  Mt 5  Jan 8,1-12.

 5  11/10

 Ježíšova smrt a vzkříšení/1. Oběti u starověkých národů a u Židů. Smlouva Boha s Amrahámem (Gen 15,5-18). Abrahámova oběť Izáka (Gn 22). Obětování beránka při oslavě vyvedení z Egypta (židovské Velikonoce, Ex 12) a při svátku smíření Yom Kippur (Lv 16). Slavení "poslední" večeře. Pojmy "vykoupení" a "spása". Symbolika kříže. Moc Kristovy smrti - obnovení jednoty vůle člověka s vůlí Boží, láskyplná spolupráce Otce a Syna na spáse člověka. Hymnus v listu Filipanům (Flp 2,6nn).  Domácí úkol: přečíst si ve všech evangeliích pasáže od poslední večeře do vzkříšení. 

 6  18/10

Patron dnešního dne svatý Lukáš: Život, dílo.

Ježíšova smrt a vzkříšení/2. Zopakování minulé hodiny - probíráme jádro křesťanské zvěsti. Pašije: Zatčení, soud a smrt. Radost vzkříšení. Zamyšlení nad ikonami narození, ukřižování a vkříšení. Stručně jednotlivé dny a obřady Svatého týdne a Tridua. Smysl křížových cest v kostelích. Lhotecká křížová cesta.

7  25/10

Osud člověka po smrti. Očistec (srov. 1 Kor 3,10-15), nebe, peklo. 

Vícevrstevný význam slova "svatý, svatost". Význam slova svatý ve Starém zákoně. Církev jako svatý lid. Křest je posvěcením, vydělením pro Boha. každý je povolán ke svatosti, ta má podle životního stavu různé podoby. Společenství církve vítězné. Úcta ke světcům: vznik úcty, přímluvná modlitba "obyvatel církve vítězné", proces svatořečení. Rozbor a dop. četba: Řád svatosti v Lv, zvláště Lv 19,1-2  1 Petr 1,15-16  1 Petr 2,9-10 Mt 5,47-48 a význam listů Řím a Gal pro pochopení Boží milosti versus naše skutky. Kniha Zj - obrazy nebe.

Zasazení v kalendáři: 1. 11. Slavnost Všech svatých, 2. 11. "Dušičky" kontra pohanský svátek Samhain (dnes Helloween i jeden z vrcholů satanistického kalendáře). Odpustky částečné, plnomocné, v okamžiku smrti, Lk 23, 39-43.

8  8/11

Duch svatý. DS v Bibli, v církvi. Židovské a křesťanské Letnice. Symbolika DS (holubice, oheň, světlo, voda, ruka...) Sedm darů DS. Charismata, modlitba k DS, modlitba v jazycích, charismatická obnova. Četba, rozbor a další doporučené úryvky: Gn 1,2  1 Král 19,9-13  Lk 1,35  Lk 1,41  Lk 3,21-22  Jan 16,46nn  Sk 1 a 2. kap. Řím 8,14-17  Řím 8,26-27  DOMÁCÍ ÚKOL: dostali jste kartičky se 7 dary DS, pozorně si je přečtěte. 

9  15/11

Advent

Panna Maria: Matka Ježíšova, Bohorodička, přímluvkyně a ochránkyně. Mariánská úcta. Mariánská dogmata. Maria v pojetí nekatolických křesťanů. Svatý růženec.

10  13/12

Svatý Mikuláš

Církev a já. Církev je společenstvím pokřtěných věřících. Není klubem fanynek a fanánků Pána Ježíše, je společenstvím Božího lidu vedeným Duchem svatým. Tři obrazy církve u sv. Pavla - Boží chrám, tělo Kristovo a manželství Krista a jeho lidu. Texty: Jan 16,46nn  Ef 2,20-22  Ef 5,12-33  1 Kor 12,12nn  1 Petr 2,5  1 Petr 2,9-10 

Čtyři sloupy života církve: liturgia (Bohopocta, modlitba), koinonia (společenství), diakonia (služba druhým), martyria (svědčení o víře druhým slovem i životem).

 11  20/12

 Vánoce. Podrobný kalendář a význam jednotlivých dní.

Autorita a organizace církve, koncily, denominace, ekumenismus. Základy organizace rané církve v Bibli. Kdo je biskup, sbor jáhnů a sbor kněží, diecéze a farnosti. Primát sv. Petra a jeho nástupců. Koncily. Pravoslaví, protestantské církve... Četba, rozbor: Jan 20,19-23  Jan 21,15-17  Mt 16,13-20  Domácí úkol: četba Sk 15,1-39, doporučení: celé Sk.

12  3/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/1. Římská říše a pronásledování křesťanů. Konstantin Veliký. Stěhování národů, původ rozdílů mezi východním a západním křesťanstvím. Moc světská versus církevní. Vznik mnišství, význam klášterů. Irsko a sv. Patrik. Naše území a iroskotská misie, Cyril a Metoděj, sv. Vojtěch, "vyzvednutí" jeho ostatků v Hnězně. Uhry a sv. Špěpán I. Věda a církev. Vznik univerzit. Křížové výpravy. 

13  10/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/2. Prodej odpustků. Čarodějnické procesy. Kostnický koncil, Jan Hus, husitství. Reformace.  Ideál rytířství, sv. Ignác. Bitva na Bílé Hoře, Třicetiletá válka, baroko. Rakousko - vztah s církví, postavení národů.  Boj proti otroctví, zrušení jezuitského řádu. Francouzská revoluce. 

14  17/1

Historie církve. Vybrané pozitivní i negativní okamžiky/3. Katolická církev versus diktátorské režimy 20. století (SSSR, Mexiko, Itálie, Španělsko, Německo). Protifašistické encykliky "Non abbiamo bisogno" a "Mit brennender Sorge". Jediný oficiální protest mocností proti Mnichovu. Pius XII. a Druhá světová válka. Církev v ČSR, PČM, ČSSR. Kardinálové J. Beran a Š. Trochta. Pavel VI., Jan Pavel II.

 

Kmotři, křestní a biřmovací jméno, jména: kmotr musí být biřmovaný katolík, může jich být víc. Měl by to být člověk, který Vás bude podporovat ve víře příkladem i modlitbou. Křestní i biřmovací jméno nebo jména si vybírejte dle libosti ze seznamu svatých a blahoslaveným. Skvělé stránky www.catholica.cz  . OVINKA: So 14/5  18:30 Setkání pro kmotry: připomenutí významu iniciačních svátostí, dotazy.

Literatura a filmy:

Písmo svaté, nejlépe Ekumenický překlad včetně deuterokanonických knih: přečíst minimálně Gn 1-3, Lukášovo evangelium a Skutky.

Věřím. Malý katechismus: bílý, tenký, přečíst minimálně celý  :-) Kdo ho ještě nemáte, dodám.

Rady zkušeného ďábla: série fiktivních dopisů mezi démony, autor: C. S. Lewis. Velice tenké a zajímavé. Můžete i jinou knihu od tohoto autora.

Karikatury Boha – pidi letáček, pár řádek. Přečtěte a zamyslete se nad svým pojetím Boha.

film Ciara Luce Badano, Neobyčejný příběh... (Youtube), srthující a přitom krátký dokument o středoškolačce, která se dokázala postavit čelem (a vírou) i samotné smrti.

film Bakhita. Opět dech beroucí, ač dlouhý film. Kdo nemá, půjčím.

film Němý výkřik: svědectví lékaře, který nejdříve velmi propagoval potraty a pak otočil. Drsné, ale potřeba vidět alespoň úvodní slovo lékaře, abyste lépe pochopili, proč "ta hrozná církev tak brojí proti potratům". Najdete na bratru Googlovi nebo zapůjčím.

Praxe:

1. Praxe u sester Matky Terezy: navštívíte jedno víkendové odpoledne následovnice Matky Terezy a pomůžete jim např. s rozdáváním jídla pro lidi bez domova a mytím nádobí. Je třeba nejdříve jim zavolat. Jděte po skupinkách max. po třech, čtyřech. Misionářky Lásky Zenklova 846/195, 182 00 Praha-Libeň. Telefon: 284 693 513, spoje: metro C „Kobylisy“ a pak pěšky dolů metro B „Palmovka“ a tram 3, 10 stanice „Okrouhlická“

2. Minimálně 2x účast na Biblickém setkání: koná se jednou za 14 dní, vždy ve čtvrtek v 19 hodin. Vede pan kaplan.

3.  Minimálně 2x účast na některé další farní akci, muži z toho alespoň 1x na společenství mužů a otců: rozpis na webu, Věstníku a nástěnkách.

4. Minimálně 2x osobní rozhovor se mnou. Pochopitelně jsem Vám k dispozici, kdykoliv to bude třeba.

Sobota: společně strávíme jednu sobotu koncem února nebo v březnu, v blízkosti Vašeho křtu.Bližší informace později.